مقاله پژوهشی
1. نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی.

غلامحسین مهدوی؛ عباسعلی دریائی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی و چگونگی ایجاد تعادل بین زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی است. با استفاده از پرسش‌نامه، داده‌های مورد نیاز از 257 حسابدار رسمی جمع‌آوری شده است. هم‌چنین، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش (برای فرضیه اول و دوم) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تاثیر الگوهای تاریخی سود و سود نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود نقدی جاری برای پیش‌بینی سود-های آینده در زمان کاهش سود .

حسین سجادی؛ جواد نیک کار؛ سعید حاجی زاده؛ الهه ملک خدایی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 27-45

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تغییر در الگوهای افزایشی سود و سود نقدی پرداختی در گذشته بر توانایی سودهای جاری در پیش بینی سودهای آینده و همچنین ارتباط تغییر در این الگوها با تغییر در سود نقدی پرداختی دوره جاری است. به همین منظور دو نمونه مشتمل بر تعداد 50 و 42 شرکت با توجه به الگوی مورد بررسی در دو حالت یک دوره‏ی دو ساله و یک دوره‌ی بیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق.

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 47-70

چکیده
  در این پژوهش، رابطه بین معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) (پایداری، پیش‌بینی‌پذیری، هموارسازی، مربوط‌بودن، آگاهی‌دهندگی، بهنگام‌بودن، محافظه‌کاری و شفافیت) و بازده اضافی مطلق به عنوان یکی از اثرات کیفیت اطلاعات بررسی شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پشتوانه ادبیات نظری و با استفاده از مدل‌های متداول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ مسعود حسنی القار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 71-88

چکیده
  بیش اطمینانی یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. حسابرسان متخصص صنعت توانایی بیشتری در کشف تحریف در درون صنعت تخصص خود را دارند. از این رو، احتمال کمتری وجود دارد که مدیران بیش اطمینان از حسابرسان متخصص صنعت استفاده کنند. زیرا احتمال اینکه حسابرسان متخصص صنعت، رویه های حسابداری متهورانه صاحبکاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه.

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صیادی صومار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 89-110

چکیده
  : تجدید ارائه صورت های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و پایین بودن کیفیت گزارشگری دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی و انگیزه های نهفته در تجدید ارائه صورتهای مالی است. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام.

محمد رمضان احمدی؛ سید صابر درسه

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 111-136

چکیده
  چکیدهیافته‌های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تداوم انتخاب حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. همچنین، حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 137-154

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت است. در این مطالعه از رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص چسبندگی هزینه و از ارزش اقتصادی سنجش شده با متغیرهای مالی به عنوان معیاری برای اندازه گیری سرمایه سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تاثیر دشواری پیش بینی و تامین مالی خارجی بر رابطه ی بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیریت.

نسرین یوسف زاده؛ بهاره شریفی پور رفسنجانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 155-174

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و سطح محافظه کاری و سپس بررسی تاثیر دشواری‌های پیش بینی و تامین مالی خارجی بر این رابطه می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 147 شرکت بورسی در طی دوره‌ی زمانی پژوهش (1393-1381) جمع آوری گردید و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصله نشان ...  بیشتر