مقاله پژوهشی
1. ارزیابی نقش چرخه حیات شرکت در طراحی بهینه الگوی ارزشگذاری مبتنی بر عایدات غیر عادی.

حسین اعتمادی؛ فروغ رحیمی موگویی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 7-26

چکیده
  مدل‌های اولسون (1995) و فلتهام-اولسون (1995) مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر عادیات غیرعادی هستند که بر ارزش دفتری شرکت، سود حسابداری و فرض "تصادفی وثبات سودهای غیرعادی متکی هستند درحالیکه طبق تئوری چرخه عمر و تحقیقات، اهمیت و ثبات معیارهای عملکرد و ریسک شرکت طی مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. این پژوهش به بررسی توان بهبود مدل‌های ارزشیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی.

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 27-46

چکیده
  شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده‌کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می-کند. اگر چه در متون تئوریک، نقش شفافیت به روشنی مشخص نگردیده است؛ اما بر اساس یک ارتباط بالقوه، می‌توان عنوان نمود که شفافیت، عدم اطمینان را در مورد ارزش ذاتی کاهش می‌دهد؛ بدین ترتیب انتظار می-رود؛ رابطه منفی بین هزینه سرمایه و شاخص شفافیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی؛ مهدی بشیری جویباری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 47-66

چکیده
  نگهداشت وجه نقد با توجه به ماهیت سیال بودن آن می تواند نقش راهبردی در حصول اطمینان از توانایی شرکتها در شرایط عدم اطمینانی بازار داشته باشد. در این تحقیق، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها در محیطی با افزایش شدت رقابت در بازار محصول بررسی می گردد. بر همین این اساس، تعداد ۱۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی

دکتر احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ محمد حسن فدوی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 67-82

چکیده
  وجوه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگه-داشت وجه نقد تاثیرگذار است. یکی از این عوامل اجتناب از پرداخت مالیات است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه‌داشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین به این موضوع پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک بازده .

اسفندیار ملکیان؛ سیده زهرا نصیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 83-100

چکیده
  شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می‌سازد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می‌سازد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش داده‌های ترکیبی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 101-120

چکیده
  چکیده: این پژوهش به بررسی حساسیت سطح نگهداشت وجه نقد نسبت به مقدار بهینه در شرایط کیفیت گزارشگری مالی متفاوت می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات 111 شرکت طی سال‌های 1387 تا 1391 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد از مدل اولر و پیکونی(2014) و برای محاسبه کیفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تبیین رابطه متغیرهای اساسی حسابداری و ارزش بازار سهام بر اساس چرخه عمر منتج شده از الگوهای جریان نقد.

قدرت قادری؛ عسگر پاک مرام؛ حسنعلی اصغری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 121-136

چکیده
  هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای سود آوری و قیمت سهام در شرکت های بورسی ایران است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری با قیمت سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...  بیشتر