نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
یافته‌های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تداوم انتخاب حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. همچنین، حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می‌دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1384 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر تداوم کوتاه مدت انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری و متغیرهای تداوم انتخاب حسابرس و تداوم بلند مدت انتخاب حسابرس دارای تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. به طور خلاصه یافته‌های تحقیق مبین این است که تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Short-term and Long term Audit Tenure on future Stock Price Crashes

نویسندگان [English]

  • Ramaza Ahmadi 1
  • Seyed Saber dorseh 2

1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Student of Master Accounting, Shahid Chamran, University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
Prior research suggests that the auditors' tenure increase audit quality. Also, auditors through their information intermediary and corporate governance roles, decrease crash risk by decreasing agency costs, aligning interests of managers and investors, decreasing malfeasance by managers, improving operations, quality financial reporting. SoThe aim of this study is to investigate the effect of short-term and long-term audit tenure on future stock price crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1384 to 1392 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that short-term audit tenure has significantly positive and audit tenure and long-term audit tenure are significantly negative impact on future stock price crashes. Briefly,research findings showed that audit tenure Induce increase audit quality and in result decrase future stock price crashes in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "future Stock Price Crashes"
  • "Short-term Audit tenure"
  • "Long term Audit tenure"