دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 7-132 
3. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

صفحه 41-55

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی


4. بررسی ارتباط درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی

صفحه 57-77

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ محمود قربانی