بررسی ارتباط درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، حسابدار رسمی و ...

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

تأثیر تأخیر گزارش حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران، موجب انجام پژوهش هایی متعدد بمنظور بررسی عوامل موثر بر تأخیر گزارش حسابرسی شده است. اکثر مطالعات بر بازارهای کشورهای توسعه یافته متمرکز هستند. ارزش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، به تناسب روزهایی که ارائه گزارش حسابرسی به تأخیر می افتد، کاهش می یابد، زیرا استفاده کنندگان از منابعی متفاوت، اطلاعات را جستجو می کنند. علاوه بر این، تأخیر گزارش حسابرسی بطور معکوس بر سرعت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد.
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر درماندگی مالی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرض بر این است که شرکت هایی که وضعیت مالی ضعیف تری دارند، حسابرس را در معرض خطر حسابرسی بیشتری قرار می دهند و بنابراین، تأخیر گزارش حسابرسی افزایش می یابد. داده های مورد استفاده، مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر درماندگی مالی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship between Financial Distress and Audit Report Delay

نویسندگان [English]

  • Nezam-Oddin Rahimian 1
  • Esmail Tavakolnia 2
  • Mahmood Ghorbani 2
1 Assistant Professor of accounting and...
2 MA
چکیده [English]

The effect of audit report delay on investors’ decisions has motivated numerous researchers to investigate factors affecting that delay. Most studies have focused on markets in developed countries. The informative value of audited financial statements decreases proportionately as the number of days it takes to obtain audit report signatures increases, because users will seek information from alternate resources. Moreover, audit report delay adversely affects the timeliness of financial reporting.
The main purpose of this study is investigating the impact of financial distress on the audit report delay in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. It is assumed that companies with a weaker financial condition will expose the auditor to greater audit risk, thus increasing the audit report lag. The dataset includes 110 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1385-1389 and for processing and testing hypotheses, linear regression method is used.
The study finds no evidence of the impact of financial distress on the audit report delay in the companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Audit Report Delay
  • Tehran Stock Exchange