دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 11-146 
7. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

صفحه 125-145

عبدا... خانی؛ محمد جواد غفاری؛ محمد علی شاه محمدی