رشد سرمایه گذاری و رابطه بین ارزش بازار سهام، سود، و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین

2 مدرس دانشگاه

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر رشد سرمایه گذاری بر رابطه بین ارزش بازار سهام و متغیرهای حسابداری می پردازد. این تحقیق، به این مسأله می پردازد که سرمایه گذاری های قبلی شرکت ها و رشد مورد انتظار سرمایه گذاری چه تغییری در نحوه اثرگذاری داده های حسابداری بر ارزش سهام شرکت ها ایجاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه بین ارزش سهام و سود، و نیز ارزش سهام و ارزش دفتری، چگونه از رشد سرمایه گذاری تأثیر می پذیرد و به این ترتیب، شناخت بهتری از عوامل تعیین کننده نسبت هایی نظیر قیمت به سود و قیمت به ارزش دفتری به دست می دهد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی1374 الی 1389 و به صورت الگوی داده های مقطعی مورد پردازش قرار گرفت. با استفاده از مبنای نظری ژانگ (2000)، تأثیر رشد سرمایه گذاری بر رابطه بین ارزش بازار سهام و متغیرهای حسابداری به صورت تجربی آزمون شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح مشخصی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رشد تأثیری مثبت بر شیب رابطه بین ارزش با سود در نواحی با سودآوری بالا دارد. همچنین، در سطح مشخصی از سود، در شرکت های با سودآوری بالا، ارزش بازار سهام با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام رابطه ای معکوس دارد؛ و رشد، شیب رابطه بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را در نواحی با سودآوری بالا کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Growth and the Relation between Equity Value, Earnings, and Equity Book Value

نویسندگان [English]

  • keyhan maham 1
  • mohamadreza heidari 2
چکیده [English]

This paper focuses on surveying the effects of investment growth on the relationship between equity values and accounting variables. The main purpose of this research is more comprehensive study of relations between accounting data and companies'' equity values. Specifically, this paper deals with the fact that what changes previous investments of companies and investment expected growth impose in conditions of accounting data effectiveness on companies'' equity values. Research findings will indicate that how the relationships between equity values and profit and also equity values and book value are influenced by investment growth and consequently better conception of determinative factors of ratios such as cost to profit and cost to book value can be achieved. For this purpose, the data related to accepted firms in Tehran Stock Exchange in time period of to were used in cross-sectional data model. Using Zhang as the theoretical basis, the effect of investment growth on the relation between equity values and accounting variables was predicted and empirically tested. Research findings indicated that given book value, growth increases (positive) slope of the relation between equity value and earning for high-profitability firms. Also given earnings, equity value conversely depends on equity book value for high-profitability firms and growth reduces slope of the relation between equity value and equity book value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment growth
  • Equity value
  • Earnings
  • Equity book value
  • Profitability