بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 حسابرس وزارت امور اقتصادی و دارایی

3 ممیز مالیاتی

چکیده

مطابق مدل های ارزشیابی بر مبنای سود، قیمت سهام تابعی از سودهای آتی، رشد سودهای آتی و بازده مورد انتطار می باشد.این تحقیق، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تغییرات در رشد سود که به آن شتاب سود گفته می شود در خصوص سودهای آتی و بازده سهام اطلاعاتی را منتقل می کند؟ در این راستا آزمون فرضیه ها بر اساس داده های مربوط به 340 سال/ شرکت برای مدل سودهای آتی و 541 سال شرکت برای مدل بازده در طی سالهای 1381 الی 1387 انجام گرفت.آزمون ها بر اساس مدل های رگرسیونی که ارتباط بین شتاب سود با بازده (به تفکیک شتاب سود مثبت، منفی و حالتهای شش گانه) و سودهای آتی تخمین می زند با استفاده از روش داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین شتاب سود مثبت با بازده سهام و همچنین شتاب سود مثبت با سودهای آتی ارتباط وجود دارد. اما شواهدی در مورد ارتباط شتاب سود منفی با بازده و سود های آتی بدست نیامد. این یافته ها می تواند در اتخاذ استراتژی های سرمایه گذاری و پیش بینی سود بر مبنای شتاب سود مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between earning acceleration and stock return

چکیده [English]

Earnings-based equity valuation models show that over finite forecast horizons, the price of a stock is a function of (a) expected earnings, (b) the expected earnings growth rate, and (c) the expected rate of return .In this study, we examine whether the current (realized) change in earnings growth, which we label “earnings acceleration,” is informative about future earnings and, consequently, affects stock prices .So, we aggregate data of 350 firm-year for future earnings model and 541 firm-year for return model from accepted firms in Tehran stock exchange witch were available.
In order to examine the hypothesis of the study four regression models witch two models investigate relationship between earning acceleration (separated by positive and negative earning acceleration and six partition) and returns and two others investigate the association with future earnings according by using data panel method .The results of our study show that there are significant relationship between positive earning acceleration and stock return and also future earnings. But the evidences in the case of negative earning acceleration associated with future earning and return were not found. These findings can be used in choosing investment strategies and earnings prediction based on earning acceleration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings acceleration
  • earnings growth
  • earnings prediction
  • stock returns