دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-174 
7. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

صفحه 137-154

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه