تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم اقتصادی دارایی

چکیده

: تجدید ارائه صورت های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و پایین بودن کیفیت گزارشگری دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی و انگیزه های نهفته در تجدید ارائه صورتهای مالی است. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه بندی شرکت‌ها،87 شرکت (بالغ بر119 مشاهده شرکت- سال) در نمونه فرصت‌طلبانه و 224شرکت (بالغ بر732مشاهده شرکت- سال) در نمونه غیر فرصت‌طلبانه به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدو به منظور آزمون فرضیه‌ها، دوره زمانی 11ساله (1381- 1391) برای تحقیق انتخاب شد؛ و با بکارگیری رگرسیون Tobitبرای محاسبه توانایی مدیریت ورگرسیون چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرها،نتایج حکایت ازآن دارد که، فقط هنگامی بین توانایی مدیریت با تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معناداری وجود دارد که نوع رفتار، فرصت طلبانه باشد و در انواع مختلف رفتارغیرفرصت‌طلبانه (غیر فرصت طلبانه افزایشی و غیر فرصت طلبانه کاهشی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of managerial ability on financial restatements: with emphasis on Opportunistic Incentives

نویسنده [English]

  • Sahar Sepasi 1
چکیده [English]

: Financial Restatements as clear and transparent evidence of not reliable past financial statements and Low quality of reporting. The purpose of this study is to investigate effective the managerial ability on financial restatements and incentive lies in financial restatements .By using a sample comprising from companies who took action to revise their financial statements and using a model for attaining the objectives determined for classification of companies, there were selected 87 companies (over than 119 observations of companies- year) in the opportunistic sample and 224 companies (over than 732 observations of companies- year) in the non-opportunistic sample as final sample and for testing the hypotheses, there was chosen a time period of 11 years (2002- 2012); and by using Tobit regression for calculating the managerial ability and multiple regression for investigating the relation between variables, its results indicate that there is only a significant relation between managerial ability and financial restatements when the type of behavior is opportunistic and there is no significant correlation in other types of non-opportunistic behaviors (increasing non-opportunistic and decreasing non-opportunistic).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial ability
  • non-opportunistic motivation
  • opportunistic motivation
  • Restatements