تاثیر الگوهای تاریخی سود و سود نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود نقدی جاری برای پیش‌بینی سود-های آینده در زمان کاهش سود .

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تحقیقات اهواز

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تغییر در الگوهای افزایشی سود و سود نقدی پرداختی در گذشته بر توانایی سودهای جاری در پیش بینی سودهای آینده و همچنین ارتباط تغییر در این الگوها با تغییر در سود نقدی پرداختی دوره جاری است. به همین منظور دو نمونه مشتمل بر تعداد 50 و 42 شرکت با توجه به الگوی مورد بررسی در دو حالت یک دوره‏ی دو ساله و یک دوره‌ی بیش از چهار سال انتخاب شد. دوره زمانی تحقیق نیز از سال 1375 تا 1391 انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر چه الگوی با ثبات‌تری در افزایش سود و سود نقدی پرداختی وجود داشته باشد، کاهش در سود و سود نقدی حاوی اطلاعات مربوط‌تری بوده و با سودآوری آینده شرکت‌ها ارتباط معنادارتری دارد. همچنین، نتایح بیانگر آن است که تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت‎ها زمانی که دارای الگوی باثبات‌تر و بلندمدت‌تر در سود و سود نقدی باشند، ارتباط بیشتری با سودآوری دوره جاری و تغییرات این الگو‌ها دارد. به طور کلی، نتایج موید آن است که هر چه سوابق سود و الگوی سود تقسیمی گذشته در میان شرکت‌هایی که متحمل کاهش سود شده‌اند، بلند‌مدت‌تر باشد؛ محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره‌ی سودهای آینده افزایش می‌یابد همچنین، باعث افزایش نقش مقدار کاهش سود تحقق یافته در تصمیم‌گیری سیاست تقسیم سود می‌شود، که در آن سود در بر دارنده‌ی محتوای اطلاعاتی بیشتری در توضیح احتمال کاهش سود تقسیمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Past Earnings and Dividend Patterns on the Information Content of Dividends When Earnings Are Reduced

نویسنده [English]

  • javad Nickar 2
2 Shahid Cahmran University of Ahvaz
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the effect of changes in past earnings and dividends patterns on Information content of current dividend to predict future earnings and investigate relation between changes in these patterns with change in current dividend when earnings are decreased. For this purpose, two samples include 42 and 50 firms for investigating patterns in two subsamples are selected, pattern with two years and pattern with larger than four years. Time period were included from 1997 to 2013. The result showed that for the sample with larger than four years increase in past earnings and dividends patterns, decrease in earnings and dividend have more informative and with future earnings have higher significant relationship. Also, result showed that in sample with larger than four years increase in past earnings and dividends patterns, change in dividend pattern have higher significant relationship with current earnings. Generally, results showed that increase in past earnings and dividends patterns among companies that have decrease in earnings; Information content of current dividend to predict future earnings are increased and; Also, reduction in realized earnings and dividend policy are increased and earnings have more informative to explain of dividend reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • past earnings and dividends patterns
  • earnings reduction
  • dividend reduction
  • Information content of dividend