معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، رابطه بین معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) (پایداری، پیش‌بینی‌پذیری، هموارسازی، مربوط‌بودن، آگاهی‌دهندگی، بهنگام‌بودن، محافظه‌کاری و شفافیت) و بازده اضافی مطلق به عنوان یکی از اثرات کیفیت اطلاعات بررسی شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پشتوانه ادبیات نظری و با استفاده از مدل‌های متداول اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها، جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری‌زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش‌بینی‌پذیری، هموارسازی، مربوط‌بودن، آگاهی‌دهندگی، بهنگام‌بودن، محافظه‌کاری و شفافیت) را داراست. بعلاوه، معیار آگاهی‌دهندگی، در مقایسه با سایر معیارهای سنجش مورد بررسی، توان بیشتری (مثبت و معنی دار)، در کسب بازده اضافی مطلق داشت. کنترل عوامل ناهنجاری بر رفتار متغیر وابسته و کنترل مدل تجاری، ریسک و محیط عملیاتی بر رفتار متغیرهای مستقل نیز بر نتایج پژوهش اثرگذار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Information Proxies and Absolute Excess Returns

نویسندگان [English]

  • hamideh esnaashari
  • GholamHossein assadi
چکیده [English]

This research investigates the relationship between accounting information quality proxies including persistency, predictability, smoothness, value relevance, informativeness, timeliness, conservatism and transparency from precision aspect (Earnings quality) and absolute excess returns as one of the information quality consequences. Information quality proxies, backed by research literatures, are measured by the most common models. Thus, data of 67 firms (1139 year- firm) listed on Tehran stock exchange during 1996 to 2011 have been collected and studied with due consideration for certain characteristics. Ols and correlation method (time series and pooled data) for measuring independent variables and hedging portfolio and paired samples t-test for testing research hypotheses have been applied. The Result reveal that absolute excess returns can evaluate the usefulness of accounting information quality proxies (persistency, predictability, smoothness, value relevance, informativeness, timeliness, conservatism and transparency). Additionally, informativeness proxy can earns significant more absolute excess returns (positive) in comparison with the other proxies. The Result doesn't change with controlling abnormal factors which affect on dependent variable and making adjustment for business model, risk and operational environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information quality
  • Accounting-based proxies
  • Market-based proxies
  • absolute excess returns