دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-137 
6. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

صفحه 101-120

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد