بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابرسی موسسه آموزش عالی خاتم تهران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

بیش اطمینانی یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. حسابرسان متخصص صنعت توانایی بیشتری در کشف تحریف در درون صنعت تخصص خود را دارند. از این رو، احتمال کمتری وجود دارد که مدیران بیش اطمینان از حسابرسان متخصص صنعت استفاده کنند. زیرا احتمال اینکه حسابرسان متخصص صنعت، رویه های حسابداری متهورانه صاحبکاران خود را کشف کنند، بیشتر است. علاوه بر این، مدیران بیش اطمینان ممکن است به این دلیل از حسابرسان غیرمتخصص استفاده کنند تا حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت است. نمونه پژوهش متشکل از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1392 است. باتوجه به دو وجهی بودن متغیر وابسته (استفاده از حسابرس متخصص صنعت)، جهت آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد بیش اطمینانی مدیریت تأثیر معناداری بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت ندارد. همچنین بررسیها نشان داد هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، احتمال استفاده از حسابرس متخصص صنعت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between the Managerial Overconfidence and Using Industry Specialist Auditor in the Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • masoud hasani alghar 2
چکیده [English]

The overconfidence is one of the most important features of the managers that affects the risk-taking. The industry specialist auditors have a greater ability to detect distortions within their specialized industry. Therefore, it is less likely that overconfident managers make use of industry specialist auditors, due to the fact that such auditors are more likely to detect aggressive accounting practices of their employers. Furthermore, the overconfident managers might employ non-specialist auditors in order to pay less audit fees. This study aims to examine the effect of the managerial overconfidence on the use of the industry specialist auditor. The research sample consists of 71 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) within the period 2008-2013. Considering the independent variable being two-dimensional (using industry specialist auditor), the logistic regression model was applied to test the research hypothesis. Meanwhile, the market share approach was utilized in this study to determine the industry specialist auditor. The results of the investigation show that the overconfidence has no significant impact on using the industry specialist auditor. Furthermore, the examinations indicate that the larger the firm’s size, it is more likely to use industry specialist auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Industry Specialist Auditor
  • Risk taking