نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر بخش حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی و چگونگی ایجاد تعادل بین زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی است. با استفاده از پرسش‌نامه، داده‌های مورد نیاز از 257 حسابدار رسمی جمع‌آوری شده است. هم‌چنین، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش (برای فرضیه اول و دوم) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی، روش تحلیل سلسله مراتبی و روش ترجیح بر اساس مشابهت با راه‌حل ایده‌آل (برای فرضیه سوم) انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین حسابرسان کارآفرین و سایرین در خصوص نگرش در مورد تعادل زمانی بین فعالیت‌های حسابرسی و بازاریابی، تفاوت معناداری وجود ندارد. با این حال، بین حسابرسان کارآفرین و سایرین در خصوص میزان اهمیت قائل‌شده به تعادل زمانی بین فعالیت‌های حسابرسی و بازاریابی، تفاوت معناداری وجود دارد. در ضمن، کل حسابرسان برای تعیین اولویت در مورد مسئولیت‌های حسابرسی در بعد نگرش و اهمیت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد، نگرش به فعالیت‌های حسابرسی در خصوص استقلال و کیفیت حسابرسی از اهمیت‌قائل‌شدن به فعالیت‌های حسابرسی برای حسابرسان از اولویت بالاتری برخوردار است. این موضوع بیانگر آن است که هرگونه تغییر در فرآیند حسابرسی و در نهایت تأثیر آن‌ها بر استانداردهای حسابرسی و خروجی فعالیت‌های حسابرسی یعنی گزارش نهایی باید در نگرش حسابرسان ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneur auditors’ attitudes and others toward balance time between auditing and marketing activities

نویسنده [English]

  • ABBAS ALI DARYAEI 2

چکیده [English]

This study explores how entrepreneur auditors’ attitudes and others toward marketing and their views on the importance of marketing affect how they balance their time spent on auditing and marketing activities. The study is based on a survey of 257 auditors. We empirically controlled the direction and significance of variables' relationships, using a questionnaire. Research hypotheses (Hypotheses I and II) were analyzed using ordinary least-squares regression, the analytic hierarchy process and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (for Hypothesis III).
Research results showed no significant relationship between the attitudes of entrepreneur auditors and others toward marketing activities on the balance between audit time and marketing activities. However, a significant difference was between the attitude of entrepreneur auditors and others toward the importance of marketing activities on the balance between audit time and marketing activities. Auditors’ attitudes were then tested based on the total statistical sample for determining their priorities on auditing responsibilities as far as attitude and importance were concerned. Results showed that the priority of audits over the attitude toward auditing activities on independence and quality of audit is higher the importance given to auditing activities. This indicates that any change in an auditing process and finally their effects on auditing standards and output of auditing activities, i.e. final report, should be developed in audit’s attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Entrepreneur Auditors
  • auditing marketing
  • ranking