مقاله پژوهشی
1. تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش بینی سود

سید عباس هاشمی؛ سیده زهرا طباطبایی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش بینی سود است. دقت پیشبینی سود از طریق میزان درصد تغییرات در تفاضل خطای پیش‌بینی سود اندازهگیری شده است و اطمینان بیش از حد مدیریتی نیز براساس معیار نسبت مخارج سرمایه‌ای به کل دارایی‌ها محاسبه گردیده‌ است. با استفاده از روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مطالعه اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره

حسین فخاری؛ معصومه رمضانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 23-42

چکیده
  ارتباط نامتقارن بین عملکرد و پاداش در نتیجه رفتار هزینه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی را در حوزه امور مالی و حسابداری به دنبال داشته است. لذا تبیین عوامل موثر بر این ارتباط و نقش تعدیل کنندگی آنها می تواند موضوع قابل بحثی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD

حسین شفیعی؛ احمد خدامی پور؛ محسن دستگیر

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 43-64

چکیده
  امروزه علاوه بر اطلاعات مالی ارائه شده، گروه‌های مختلف، متقاضی اطلاعات مازاد دیگری در زمینه‌ی اطلاعات غیر مالی می‌باشند. این گروه‌ها، خواهان اطلاعات متفاوتی در زمینه نیروی کار و مسائل مرتبط با محیط زیست می‌باشند. انجام امور مرتبط با این مسائل توسط شرکت‌ها، و افشای آن برای استفاده‌کنندگان، هزینه‌هایی را به شرکت‌ها تحمیل، و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی و اثر مالکیت نهادی بر رابطه آن‌ها

مهدی حیدری؛ سهراب عبدی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 65-92

چکیده
  چکیده: رابطه بین سودهای آتی و بازده جاری سهام، ضریب واکنش سودهای آتی تعریف می شود که نشان گر انعکاس اطلاعات سودهای آتی در قیمت جاری سهام است. هر چه اطلاعات بیشتری از شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، پیش بینی سودهای آتی توسط آن ها دقیق تر خواهد بود. درنتیجه، با انعکاس بیشتر اطلاعات سودهای آتی در قیمت سهام رابطه بین سودهای آتی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 93-106

چکیده
  چکیدههدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان مطلع و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای کسب اطلاعات محرمانه می شود؛ لذا انتظار می رود افزایش کیفیت حسابرسی موجب کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

مریم دولو؛ مسعود محمودی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 107-130

چکیده
  سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 131-152

چکیده
  کمیتۀ حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و عملکرد شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، استقلال و اندازه) و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش عملکرد شرکت با استفاده از معیارهای Q توبین و بازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری

انور عنایتی؛ عسگر پاک مرام

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 153-172

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی

بهزاد قربانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 173-188

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش افشای سرمایه فکری، مطابق با پژوهش‌های پیشین ( لی و هانیافا (2007) و آیبیکونل و همکاران (2013))، آیتم‌هایی برای افشای سرمایه فکری طراحی و سپس با بررسی آنها در گزارشات هیئت مدیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ زینب خواجوی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 189-215

چکیده
  حسابرسان داخلی انتظار دارند که حسابرسی‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ آنها افزایش پیدا کند اما به رغم تمام مزیت‌های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات برای حسابرسان دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه‌های ...  بیشتر