نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشگاه حضرت معصومه(س)

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان مطلع و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای کسب اطلاعات محرمانه می شود؛ لذا انتظار می رود افزایش کیفیت حسابرسی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد. برای دست یابی به هدف تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شدند که این فرضیه‌ها که ارتباط معنادار منفی میان کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر میگیرند. در این پژوهش از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و گردش حسابرس به منظور سنجش کیفیت حسابرسی استفاده شده است. جامعه تحقیق متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم اثر گذاری کیفیت حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of auditing quality in information asymmetry reduction

چکیده [English]

The purpose of this study was to review the role of audit quality in reduction of information asymmetry in Iran`s capital market. According to literature, high quality disclosure would result in publicizing some confidential information, decreasing the amount of information speculation by aware exchangers, and reducing investors` motives for gaining confidential information. So it is expected that increase of audit quality leads to decrease of information asymmetry. To achievement of research goals, one main hypothesis and two sub-hypotheses were provided which supposed the significant adverse relationship between auditing quality and information asymmetry. In this research auditing quality is measured through auditing institution`s size and auditor`s rotation. Research population includes listed companies in Tehran stock exchange and Study duration encompasses the beginning of year 1388 to the end of year 1390. Results show that that auditing quality does not affect the information asymmetry reduction in Iran`s capital market. Auditing quality, Information asymmetry, Auditor turn over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing quality
  • Information asymmetry
  • Auditor turn over