نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

2 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.30479/jfak.2020.13067.2667

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارش­های مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از اطلاعات 100 شرکت تولیدی طی سال­های 1387 تا 1397 استفاده شده است. برای تحلیل یافته­ها  نیز از رویکرد معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته­ها: بین خوانایی گزارش­های مالی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بدین معنی که با کاهش خوانایی، نقدشوندگی سهام به صورت معنی­داری کاهش می­یابد. همچنین نتایج نشان داد که سنجه­های مختلف نقدشوندگی و خوانایی در صنایع مختلف از نظر آماری تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند.
نتیجه­گیری: افزایش آگاهی شرکت­ها از انتشار اطلاعات شفاف و خوانا از اهمیت خاصی برخوردار است و ترغیب شرکت­ها برای انتشار اطلاعات خوانا،گام مهمی برای افزایش شفافیت اطلاعاتی است و با نیل به این مهم، نقدشوندگی سهام و کارایی تخصیصی بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
دانش­افزایی: نوع­ آوری پژوهش این است که سنجه­های مختلفی برای خوانایی و نقدشوندگی سهام بررسی شده است و بدین منظور از مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. همچنین برای در نظر گرفتن تاثیر داده­های پانلی، رویکرد حداقل مربعات عادی تعمیم­یافته و برای بررسی تاثیر متقابل خوانایی و نقدشوندگی از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(توسط متغیرهای ابزاری) استفاده شده است.در نهایت به مقایسه خوانایی و نقدشوندگی صنایع مختلف نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Readability of Financial Reports and Stock liquidity

نویسندگان [English]

  • ali ashtab 1
  • Aamaneh Ahmadi 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting and Finance, Urmia Univesity

2 MSc in Accounting,Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to review the relationship between the readability of financial reports and stock market liquidity in the companies listed at Tehran stock exchange.
Methods: This research is applied in terms of purpose and the information of 100 manufacturing companies during the 2008 to 2018 has been used. Structural equation and multiple regression approaches were used to analyze the findings.
Results: The findings show that there is a direct and significant relation between the readability of the financial reports and stock market liquidity. In this sense, by decreasing the readability stock market liquidity is decreased. The results also show that the different measures of liquidityand readability in different industries are statistically significant differences with each other.
Conclusions: Increasing the awareness of the participants from publication of transparent and transparent information has special importance and Encouraging companies to publish the readable information is an important step to increase the information transparency and will increase the liquidity and the allocation efficiency of the capital market.
Contribution: The contribution of this research is that different criteria for stock readability and liquidity have been studied and for this purpose, structural equation modeling with partial least squares approach has been used. Also, to consider the effect of panel data, the generalized least squares approach is generalized, and to investigate the interaction between readability and liquidity, the generalized method of moments approach (by instrumental variables) is used. Finally, the readability and liquidity of different industries are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readability of Financial Reports
  • Stock liquidity
  • Textual complexity

 

1. احمدپور،احمد؛ باغبان، محسن (1393)، بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی­ها و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های تجربی حسابداری، 4(14): 61-77.

2. افلاطونی، عباس (1395)، تحلیل آماری در پژوهش­های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata، تهران، انتشارات ترمه.

3. احمدی، آمنه؛ قائمی، محمد­حسین (1397)، مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 13(7): 45-72.

4. باقری­ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس­زاده، محمدرضا (1397)، خوانایی صورت­های مالی و حساسیت سرمایه­گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری، چشم­انداز مدیریت مالی، 23 (8): 87-103.

5. سرهنگی، حجت، ابراهیمی، سعید؛ اله­یاری، حمید (1393)، بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 27 (7): 59-78.

6. سوری، علی (1394)، اقتصاد سنجی پیشرفته جلد2همراه با کاربرد Stata & Eviews، تهران، انتشارات تهران،

7. صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته­نویی، یاسر (1397)، توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت­دهی، دانش حسابداری، 9 (2): 191-218.

8. دیانی، محمدحسین، (1369)، معیاری برای تعیین سطح خوانایی نوشته­های فارسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 10، 35-48.

9. فض­الهی، سیف­اله؛ ملکی توانا، منصوره (1389)، عیار پژوهش در علوم انسانی، 2(1): 71-94.

10. سرکانیان، جواد؛ راعی، رضا؛ فلاح­پور، سعید (1394)، بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران، چشم­انداز مدیریت مالی، 11 (5):9-26.

11. حقیقت، حمید؛ نعمتی، رضا؛ علوی، مصطفی (1393). شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام، پژوهش­های تجربی حسابداری، 12 (3):  85-98.

12. خانی، ذبیح­اله؛ رجب، حسین (1398)، رابطه خوانایی گزارش­های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان،پژوهش­های حسابداری مالی، 11 (1): 41-54.

13. جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ متوسل، مرتضی؛ بهنمون، یعقوب (1398)، تاثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارشگری مالی، فصلنامه بورس اوراق بهادار،46 (12): 5-25.

14. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1396)، مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

15. رضایی، یاسر؛ صفری، مهدی (1397)، خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه، پژوهش­های حسابداری مالی، 10 (4):43-58.

16. علی­خانی، سمیرا (1396)، بررسی ارتباط بازده و سطح خوانایی گزارش­های پیش­بینی سود و گزارش­های حسابرسی آن، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

17. نوروزی، محمد؛ آذین­فر، کاوه؛ عباسی، ابراهیم؛ داداشی، ایمان (1399)، طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی، پژوهش­های حسابداری مالی، 12 (1):1-18.