نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه ارومیه

2 هیات علمی دانشگاه

3 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است.
روش : جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده‌های 91 شرکت طی سال‌های 1388 تا 1396 با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون قرارگرفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر این است که هزینه تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری با بازده مازاد دارد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری با بازده مازاد دارد. همچنین نقش تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد، منفی و معنادار است.
نتیجه‌گیری: فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر، رابطه بین هزینه‌های تامین مالی و بازده مازاد سهام را به صورت معنادار تضعیف می‌کند.
دانش‌افزایی: تبیین ارتباط هزینه تامین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده مازاد سهام می‌تواند درک عمیق‌تری از ارتباط ساختار سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزش شرکت فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review The Relationship between Cost of Debt and Surplus Return with Moderating effects of Investment Opportunities

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri 1
  • ali ashtab 2
  • Masoumeh Rasouli 3

1 Urmia University

2 Urmia univesity

3 Al-Zahra University

چکیده [English]

Objective: One of the main objectives of the management of the enterprise is to increase the shareholder's wealth as well as increase the value and stock return. Many factors affect the stock return of companies, which one of these factors is choosing the right financing method. The main object of this research is to review the relationship between cost of debt and surplus return with the moderating effect of investment opportunities.
Method: The data of 91 listed companies at Tehran stock exchange during 2009-2017 analyzed with multiple regression and panel data approach.
Results: The results showed that financing costs have a positive and significant relationship with the surplus return. Also, investment opportunities have a significant and positive relation with surplus return and the moderating effect of an investment opportunity on this relation is negative and significant.
Conclusion: Investment opportunities as a moderator variable decrease the relation between cost of debt and surplus return.
Contribution: The explanation of the relationship between the cost of debt and investment opportunities with the surplus stock returns can provide a deeper understanding of the relationship between capital structure and valuable investment opportunities of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of debt
  • Investment Opportunity
  • Surplus return