نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

چکیده

بیش اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران اجرایی است که بر نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، تامین مالی و سیاست‌های تقسیم سود موثر است. مدیران بیش اطمینان، به توانایی‌های خود اعتماد کاذب دارند. از این رو، تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت سهام در آینده‌ای نزدیک خواهند داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری برای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1394 می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی است و از نوع پژوهش هایی توصیفی - همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها ،ازمدل کیم وهمکاران(2016) و برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دوسنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری، مدل های کمپل وهمکاران و مدل شراند و زچمن (2011) استفاده شده است . برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن وهمکاران (2009) و محافظه کاری نیز با شاخص گیولی وهین (2000) اندازه گیری شده است . یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان داد که محافظه‌کاری به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثرمنفی، برتاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of overconfidence management on the crash risk of stock price: Emphasizing on the mediating role of accounting conservatism

نویسندگان [English]

  • Roya darabi 1
  • ali zareie 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University South Tehran

چکیده [English]

Overconfidence is one of the most important features of executers which influenced on the how to invest, financing and dividend policy. Overconfidence managers have false trust on their abilities. Therefore, they will tend to overestimate the effective factors on the stock price in the near future. The main objective of this study was to consider the impact of overconfidence management on the crash risk of stock price with emphasizing on the mediating role of accounting conservatism for all the firms listed at Tehran Stock Exchange during 2011-2015. This study was an applied one objectively and a descriptive-correlation one in nature. Kim et.al. (2016) model was used to test hypothesis. Two measure based on investment decisions including Campel et.al. (2016) and Sheran & Zachman (2009) models were used to measure overconfidence management. Haten et.al. (2009) was used to measure crash risk of stock price, and we used from Guioli & Hin (2000) to measure conservatism. Results showed that overconfidence management and conservatism had effect on crash risk of stock price. In other hand, results suggested that conservatism as a mediating role had negative effects on the impact of the overconfidence of management on the crash risk of stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crash risk of stock price
  • overinvestment
  • overconfidence management
  • Conservatism