نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت

2 کارشناس مالی اداری- مرکز مالی ایران

چکیده

اطلاعات یک منبع حیاتی برای هر سازمان است که مدیران و سهامداران برای اتخاذ تصمیماتشان از آن استفاده می‌کنند. اجتناب مالیاتی یکی از این تصمیمات مهم مدیریتی، می‌باشد که بر پایه اطلاعات داخلی اتخاذ می‌گردد. در این پژوهش، اثر کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بر اجتناب از مالیات و ریسک ناشی از استراتژی‌های اجتناب مالیاتی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق ‌بهادار ‌تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای آزمون این رابطه‌ها از اطلاعات 967 سال- شرکت شامل 169 شرکت در طی سال‌های 1386-1392 استفاده گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون خطی چندمتغیره بکار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهند هرچه کیفیت اطلاعات داخلی بیشتر باشد، اجتناب از مالیات بالاتر خواهد بود و اثر مثبت آن در شرکت‌هایی که با عدم قطعیت بالاتری همراه هستند، بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که کیفیت بالاتر اطلاعات داخلی، ریسک ناشی از روش‌های اجتناب مالیاتی را کاهش نمی‌دهد در حالی‌که کیفیت افشای بالاتر، با اجتناب از مالیات کمتری همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal information quality, disclosure quality and firms` tax avoidance

نویسندگان [English]

  • arash tahrir 1
  • mahin khoeini 2

چکیده [English]

Information is the vital resource for each company that managers and shareholders use it for making their decisions. Tax avoidance is one of the most important decisions based on internal information and on the other hand, it has negative effect on the information disclosure to shareholders. In this study, the effect of internal information quality and disclosure quality on tax avoidance and risk of tax avoidance strategies of firms listed in the Tehran Stock Exchange is examined. To test this relations, the data of 967 year-company, include 169 companies during 1386-1392 are gathered. To analyze the data and hypothesis test, the multivariate linear regression and Pearson correlation coefficient are employed. The results show that high quality information allows firms to achieve more tax avoidance. And its positive effect is higher on the companies that are associated with greater uncertainty. High quality information does not reduce the risk of tax avoidance strategies while higher disclosure quality decrease tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure quality
  • internal information quality
  • Tax avoidance
  • Tax risk