1. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 93-106

چکیده
  چکیدههدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان مطلع و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای کسب اطلاعات محرمانه می شود؛ لذا انتظار می رود افزایش کیفیت حسابرسی موجب کاهش ...  بیشتر