نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

طبق تئوری عدم تقارن اطلاعات، «سهامداران نهادی» می‏توانند اطلاعات محرمانه‏ای را که از مدیران شرکت کسب می‏کنند، به سایر سهامداران منتقل کنند؛ زیرا سهامداران نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را دارند. یکی از دیدگاه‌های تعیین محتوای اطلاعاتی سود، ضریب تغییر سود است؛ بدین صورت که تغییر در قیمت سهام، واکنش به تغییرات سود در یک دوره ی مشخص است. بنابراین بازدهی به سود مربوط بوده و ضریب تغییر سود به عنوان معیاری از محتوای اطلاعاتی سود در نظر گرفته می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودهای آتی است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی، داده های 80 شرکت طی دوره ی زمانی 1380 الی 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی‌ این پژوهش با استفاده از مدل «ضریب واکنش سودهای آتی» و با کنترل آثار اندازه، رشد و ریسک سیستماتیک حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی رابطه ی منفی وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Institutional Investors on the Information Content of Future Earnings in Explaining the Current Return *

چکیده [English]

According to the theory of Information Asymmetry, “Institutional Investors” Could get confidential Information from firms managers and present it to investors because they have not only motivation but also expertise and resources in order to supervise the firm. Coefficient of variation is one of the approaches to identifying information content of earning; in this approach, changes in stock prices is a function of changes in earning during a particular period. Therefore, return is related to earning, and coefficient of variation is considered as a measure of information content of earning. The current research aims at investigating the effect of institutional ownership on information content of future earnings. For so doing, one hypothesis is presented and to analyze data, regression model was employed using integrative data. The time period understudy is from 2001 to 2009 and the sample of study includes 80 firms. Using “Future Earnings Response Coefficient”, and having variables such as size, growth and systematic risk controlled, findings indicate that there is a negative relationship between institutional ownership and information content of future earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors
  • Earning Per Share
  • stock returns
  • Information Content
  • Future Earnings Response Coefficient Model