نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد، اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

یافته­های تحقیقات نظری حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی  خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می­دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای مورد بررسی شامل چهار شاخص رقابت در بازار محصول: شاخص هرفیندل_هیرشیمن، شاخص کیو توبین، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی بین سال­های 1384 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شده است. نتایج بدست آمده نشان داد از میان معیارهای انتخابی برای رقابت در بازار محصول شاخص هرفیندل_هیرشیمن و شاخص کیو توبین دارای رابطه مثبت و معناداری و شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده است تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Product market competition on Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Seyed Ali vaez 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Seyed Saber dorseh 3

1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Prof of Economics, Shahid Chamran University,Ahvaz, Iran

3 PH.D. Student of Accounting, Shahid Chamran, University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Prior research suggests that Product market competition as an external mechanism of corporate governance roles, decrease crash risk by decreasing agency costs, aligning interests of managers and investors, decreasing malfeasance by managers, improving operations, quality financial reporting. So, The aim of this study is to investigate the effect of Product Market Competitions measures on Stock Price Crashes of listed companies in Tehran Stock Exchange. These four measures of Product Market Competition in our tests: Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Tubin’s Q ratio, lerner and adjusted lerner index. For this purpose four hypotheses are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1384 to 1394 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration of : Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Tubin’s Q ratio measure of Product Market Competitions has significant positive impact and lerner and adjusted lerner index has a significant negative impact Stock Price Crashes

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Stock Price Crashes
  • " Herfindahl-Hirschman Index(HHI)
  • " Tubin’s Q ratio
  • " lerner:" adjusted lerner index"