1. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 161-183

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9834.2362

چکیده
  هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است. روش : جامعه ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تأخیر در گزارش حسابرسی

زهره حاجیها؛ صلاح الدین قادری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 91-107

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 155 شرکت طی سال‌های 1383-1393 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل ...  بیشتر