نویسنده = محمد علی آقایی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-23

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران


2. بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-136

محمد علی آقایی؛ حسین اعتمادی؛ حسن حسنی


4. تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 29-48

محمدعلی آقائی؛ حمیدرضا وفایی