نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

سیستم گزارشگری و حسابداری شرکت ها که متاثر از حاکمیت شرکتی آنها می باشد، تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت قرارمی گیرد. بنابراین شرکت های تحت تملک دولت به دلیل برخورداری ازشرایط خاص(ارتباط سیاسی با دولت)، هزینه های کمتری را تحمل می کنند. هدف این پژوهش بررسی رایطه حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی است.داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از103شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، درطی سال های1382 تا1390است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها،از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های تلفیقی استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، شرکت های غیر سیاسی، با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند و کسری بودجه این شرکت ها عمدتاً از طریق منابع مالی نقدی و بخشی هم از منابع مالی حاصل از فروش تأمین می شود، بنابراین حساسیت سرمایه گذاری به منابع مالی داخلی در این شرکت ها بالاست.اما شرکت های سیاسی، چون دسترسی آسانتری به منابع مالی خارجی دارند، بدهی بیشتری منتشر و وجه نقد کمتری نگهداری می کنند، لذا حساسیت سرمایه گذاری به منابع مالی داخلی در این شرکت ها کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the sensitivity of investment to internal Financing and borrowings, political and non political companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammd Ali Aghaee 1
  • jalil ahmadi gvrajy 2

چکیده [English]

The reporting and accounting system of companies which isimpressed by their company governing, is under the influence of company possession. Therefore State-owned companies Due to special conditions (political relationship with the state), Tolerate Lower costs. The purpose of this research Investigate the relationship sensitivity of investment to internal Financing and borrowings in firms political and non-political. Data used included sample consisted of 103 accepted firms In Tehran Stock Exchange, during the the years 1382 to 1390. For data analysis and hypotheses test, of multivariate linear regression model the method of pooled data Used. The results of the research test the hypotheses show that, non-political companies, have been faced with limitation in providing financial resources and their budget shortage is compensated through cash financial resources and a part of which, is provided through financial resources obtained by sale. So, the sensitivity of investment to internal financial resources in these companies is high. But since political companies have more easier access to external financial resources, they give forth more debt and hold less amount of funding. Therefore, the sensitivity of investment to internal financial resources in these companies is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Connection"
  • "Investment Sensitivity"
  • "Internal financing "
  • "External financing"