بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چسبندگی هزینه‌ها زمانی روی می‌دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه‌های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلا استفاده می‌گیرند، تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده می‌تواند ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه‌های نمایندگی ایجاد کند. لذا در این پژوهش تاثیر مسئله نمایندگی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها بررسی شد. از جریان نقد آزاد، دوره تصدی‌گری و افق دید مدیر عامل به عنوان متغیرهای مسئله نمایندگی استفاده شده و تعداد 135 شرکت در دوره زمانی 93-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 1485 سال- شرکت را ایجاد می‌کردند. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لگاریتم خطی چند متغیره با استفاده از داده‌های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با وزن دهی به مقاطع استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین جریان‌های نقدی آزاد و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری، رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی‌گری مدیرعامل و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته، و رابطه مثبت و معنادار بین افق دید مدیرعامل و چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری است؛ ولی بین افق دید مدیرعامل و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و دوره تصدی‌گری مدیرعامل و چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری رابطه معناداری یافت نشد. نتایج نشان می‌دهد که به طور کلی، رابطه مثبت و معناداری بین مسئله نمایندگی و شدت چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of the Agency Problem on Costs Stickiness

نویسنده [English]

  • hassan hassani 3
چکیده [English]

Stickiness of costs occurs as declining of the demand, in order to avoid adjustment costs, managers decide to maintain the unutilized resources. Managerial decisions to maintain unutilized resources can also be caused by personal considerations and result in agency costs. In this study, the effect of the agency problem on degree of costs stickiness has been examined. Free cash flow, the CEO tenure and CEO horizon has been used as variables of the agency problem and the number of 135 firms were selected in the period of the years 1383 to 1393 as a statistical sample which totally created a number of 1485 firm-year. In order to test these hypotheses of the study, multiple log-linear regression, using pooled data through generalized least squares method with cross-sectional weighting, has been applied. The findings of this study indicate that there is a positive and significant correlation between the free cash flows and the cost stickiness of goods sold, the sales, general and administrative costs and furthermore, a positive and significant correlation between CEO tenure and the cost stickiness of goods sold, and moreover, a positive and significant correlation between CEO horizon and the cost stickiness of sales, general and administrative costs; by contrast, no significant correlation between CEO horizon and cost stickiness of goods sold, CEO tenure and cost stickiness of sales administration and general cost has not been found. Overall, the results indicate that there is positive and significant relation between the agency problem and degree of costs stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost stickiness
  • Agency Problem
  • managerial empire building
  • free cash flow
  • CEO tenure