رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رشت

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا 17 عامل موثر بر قیمت‌گذاری با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری حسابرسی مشخص شد و سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، از 30 نفر از خبرگان حسابرسی که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، نظرخواهی شد و سپس شاخصهای کلامی به اعداد فازی تبدیل شد. در مرحله بعدی، فازی‌زدایی صورت گرفت و سپس با بکارگیری نرم افزار اکسپرت چویس، و نمودار پاره‌تو، 9 عامل از 17 عامل بعنوان مهمترین عوامل موثر بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین شد. این عوامل به ترتیب وزن شامل: حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، کیفیت کنترل‌های داخلی صاحبکار، پراکندگی جغرافیایی عملیات، اندازه واحد مورد رسیدگی، حسابرسی نخستین، نوع اظهارنظرهای سنوات قبل، سنوات تصدی مسئولیت حسابرسی یک شرکت می‌باشد. بر اساس نمودار پاره‌تو مشخص گردیدکه حق‌الزحمه حسابرسی حدود 80 درصد، تابع عوامل مذکور می‌باشد. لذا بر اساس یافته-های پژوهش، پیشنهاد می‌شود سازمان حسابرسی و موسسات در تعیین حق‌الزحمه حسابرسی به عوامل 9 گانه فوق بر اساس اهمیت و اولویت آن‌ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a Comprehensive Model for Auditing Service Pricing Using Fuzzy Logic

چکیده [English]

How to determine the audit fees is one of the main challenges of auditing. Correct and logical pricing auditing services leads to better performance of auditing services and forms specialized audit services market. For this reason, identifying and ranking of the effective factors on the pricing of audit services have been considered by using fuzzy logic in this study. For data collection, audit experts was selected as statistical society and paired comparisons questionnaire was used. Using Expert Choice software, the weight of each factor identified and by using Pareto charts was determined that 80 percent of audit fees depend on 9 factors including volume of operations, complexity of operations, the quality of client's internal control, the geographical distribution of operation, the size of the entity, the premier audit, type of previous years comments and of experience to office audit in a company that necessary for auditing institutes and organizations in order to specify auditing fee, pay attention to above factors based on their value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • triangular fuzzy numbers
  • analetical hierarchical process
  • pricing audit services