نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش حسابداری

2 دانشگاه شیراز

چکیده

اطلاعات حسابداری افشا شده از سوی شرکت‌ها به‌طور کامل پاسخگوی نیاز تصمیم‌گیرندگان نبوده و نیاز به اطلاعات مربوط به ریسک وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌ ریسک‌های افشا شده در گزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هم‌چنین عوامل موثر بر میزان افشای اطلاعات مربوط به ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور یاداشت‌های همراه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره 275 سال شرکت برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی و ویژگی‌ها و میزان افشای اطلاعات مربوط به ریسک تعیین می‌شود. داده‌های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از آزمون‌های مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد شرکت‌ها به‌طور معناداری به ارائه اطلاعات گذشته‌نگر در مقایسه با آینده‌نگر، کیفی در مقایسه با کمّی و افشای منابع ریسک در مقایسه با مدیریت ریسک گرایش دارند. هم‌چنین در بررسی عوامل موثر بر میزان افشای ریسک، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه شرکت و اهرم مالی با میزان افشای ریسک و رابطه منفی و معناداری بین سطح ریسک بازار شرکت با افشای ریسک بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Disclosure of Risk and Influencial Factors on This Disclosure

نویسنده [English]

  • mohammad namazi 1

1 Professor of accounting, shiraz university

چکیده [English]

The accounting information currently assimiliated by firms is not wholly adequate for decision makers, and additional information regarding risks is required. This study explores the characteristics of risk disclosures in annual reports of companies listed in Tehran Stock Exchange. The factors affecting risk disclosures are also explored. To achieve the preceding objectives, the annual reports of 275 firm- year over the period of 2009 to 2013 were studied based on the content analysis and the characteristics of risk related information were determined accordingly. Data collected by content analysis was examined using Comparison Tests. The result showed that companies were significantly disclosure back-ward looking rather than forward-looking information and qualitative rather than quantitative information about risk, and they were disclosing risk sources rather than risk managements. Furtheremoe, the result indicated that firm size and leverage Posit a significant positive relationship with corporate risk disclosure, but market risk of the firms exhibits a significant negative relationship with corporate risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Disclosure
  • content analysis
  • Risk Types
  • Firm Characteristics