بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه سمنان

3 دانشجو

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چـرخه عمر در شرکت های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهادار تهـران می باشد. در این راستا، تعداد 117 شرکت طی سال های 1388 الی 1391 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪل ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯽ و راﻣش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮوش، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ و ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾه ای، اعضای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ و اﻓﻮل ﻃﺒقه بندی ﺷﺪه اﻧﺪ. در این پژوهش کیفیت اطلاعات حسابداری مترادف کیفیت سود در نظر گرفته شده است. قدرمطلق ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮآورد اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ارائه شده در مدل دیچو و دایچو به عنوان پارامتر سنجش کیفیت سود در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی استفاده شد. در ابتدا، شرکت ها به صورت کلی مورد آزمون قرار گرفتند و شواهد نشان داد که بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. سپس مدل پژوهش برای هر یک از مراحل چرخه عمر به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت؛ که نتایج بیانگر ارتباط مثبت معنی دار در مرحله رشد می باشد؛ اما در مرحله ی بلوغ و افول ارتباط معنی داری بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of accountings quality on information asymmetry, considering the companies’ life cycle

نویسندگان [English]

  • seyyed kazem ebrahimi 1
  • Ali Bahraminasab 2
1 The Department of Accounting, University of Semnan
2 MS Student, University of Semnan
3 student
چکیده [English]

The current paper intends to analyze the effects of accountings quality on the amount of information asymmetry, considering the life cycle of accepted companies in in Tehran stock exchange. In this regard, between 1388 and 1391, 117 companies were chosen as samples. Based on the provided model by Anthony and Ramesh and by the use of three variables; the sales growth, the ratio of dividend earnings and the capital expenditure, the members of the sample were divided into three stages; growth, maturity and decline. In this research, the quality of accountings information is considered synonymous with the quality of earning. The modulus of errors caused by the estimation of accruals by Regression line provided by Dechow and Dichev model as a parameter to assess the quality of earnings. In order to test the hypothesis, the multivariate regression technique by Cross-sectional data was applied. At first, the companies are tested in general and the evidence show that there is a significant positive correlation between earnings quality and information asymmetry. Then, the research model is tested separately for each one of the life cycle stages and the findings indicate a significant positive correlation in the growth stage. But there is no significant relationship between earnings quality and information asymmetry in maturity and decline stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life cycle
  • Accountings Quality
  • Information asymmetry
 

1- اخگر، محمد امید و شاه­نظری، نسرین. (1394).بررس رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه­گذاران. دانش حسابداری مالی، 2(2):129-147.

2- احمدپور کاسگری، احمد و عجم، مریم. (1389). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بورس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(11):107- 124.

3- اسکات، ویلیام رابرت. (1931). تئوری حسابداری مالی (جلد اول). ترجمه: علی پارسائیان(1388). تهران: انتشارات ترمه. ص 185.

4- افتخاری، اکبر و پروایی، وحید. (1392). مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(10):96- 115.

5- آقایی، محمد علی، زلقی، حسن، اعتمادی، حسین و انواری رستمی،علی اصغر. (1392). تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی. پژوهش­های تجربی حسابداری، 2(7):119- 147.

6- بادآور نهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20(2):19- 42.

7- بلالی، حسن و نورشاهی، کبری. (1392). کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایٍه ای شرکتها: دیدگاه مبتنی بر نظریه نمایندگی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 2(5):86- 100.

8- بولو، قاسم، پارسیان، حسین و نعمتی، رضا. (1391). تاثیر جریان نقدی آزاد بر سیاست­های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت­ها. پژوهش­های کاربردی و گزارشگری مالی، 1(1):51- 74

9- بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود. (1393). ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد، ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم. دانش حسابداری، 5(17):49- 75.

10- ثقفی، علی، بولو، قاسم و دانا، محمد مهدی (1392). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3(9):29 -44.

11- ثقفی، علی، بولو، قاسم و محمدیان، محمد. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد. پیشرفت­های حسابداری د انشگاه شیراز، 3(2):37- 63.

12- دموری، داریوش و جعفری دستجردی، سمانه. (1392). تحلیلی بر تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

13- رحمانی، علی، یوسفی، فرزانه و رباط میلی، مژگان. (1391). کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش­بینی بازده­های آتی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 20: 137- 158.

14- رحیمیان، نظام­الدین، همتی، حسن و سلیمانی فرد، ملیحه. (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 3(10):157- 181

15- عمرانی، حامد و کرمی، غلامرضا. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 17(59):79- 96.

16- قائمی، محمد حسین و وطن پرست، محمد رضا. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 12(41):85- 103.

17- کرمـی، غلامرضا، مهـرانی، ساسان و رضاقلی، سـپیده. (1390). ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد. (پایان نامه ارشد). دانشـگاه تهران. (شناسـه، oai:ut.ac.ir:thesis/1-243272).

18- کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. پژوهش­های حسابداری مالی، 2(3):49-64.

19- Abbasi, K., Ajam, M., Peikarnegar Qal'eroudkhani, S., & Mohammadi, K. (2013). The Survey of the Relationship of Earnings Quality to Information Asymmetry: Evidence from Tehran Stock Exchange. Switzerland Research Park Journal, 102(2):63-73.

20- Abdullah,  Asna atqa. Mohd saleh, Norman. (2014). Impact of firms life cycle on conservatism .the Malaysian evidence Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145:1-376.

21-Ajward, R., & Takehara, H. (n.d.). On the Relationship between Earnings Quality and the Degree of Information Asymmetry: Evidence from Japan. Available from www.b.kobe-u.ac.jp.

22- Anthony, J., & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life-cycle hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 15:203-227.

23- Beatty, A., Weber, J., & Scott, J. (2007). The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring. Working paper, The Ohio State University. available from https://www.kellogg.northwes.

24- Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2008). Earnings Quality and Information Asymmetry: Evidence from Trading Costs. available from www.ssrn.com.

25- Bhattacharya, N., Venkataraman, K., & Desai, H. (2013). Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry? Evidence from Trading Costs. Contemporary Accounting Research, 30(2):482- 516.

26- Bixia, X. (2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor. Review of Accounting and Finance, 6(2):162-175.

27- Chen, X., Yang, W., and Huang, D. (2010). Corporate life-cycle and the accrual model: an empirical study based on chinese listed  companies. Frontiers of Business Research in China, 4(3):580-607

 

28- Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accruas in estimation errors, The Accounting Review, 77:35-59.

 

29- Gajewski, J. F., & Bertrand, P. Q. (2013). A Comparison of the Effects of Earnings Disclosures on Information Asymmetry: Evidence from France and the U.S. The International Journal of Accounting, 48:1-25.

30- Rashidi, S., Vaeez, A., & ahmadi, R. (2014). A Study on the Relationship between Information Asymmetry and Earnings Stability in Financially Insolvent Companies. Academic Journal of Accounting and Economics Researches, 3(2):143-153.

31- Varici, I. (2013). The Relationship between Information Asymmetry and the Quality of Audit: An Empirical Study in Istanbul Stock Exchange. International Business Research, 6(10):132-140.

32- Verdi, R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. available from www.ssrn.com.

33- Yaghoobnezhad, A., Poyaee, R., Salehi Amiri, S., & Safari Gerayli, M. (2013). Financial Reporting Quality and Information Asymmetry (A case of Iranian Firms). European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3):1866-1872.