بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه خوارزمی

چکیده

رشد فزاینده نگرانی‌های زیست محیطی در طی دهه‌ی اخیر باعث افزایش تلاش‌هایی در جهت سرمایه‌گذاری پایدار در جهان صنعتی گشته است. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه بر کسب و کار تجاری شرکت‌ها تأثیرگذارند زیرا سرمایه‌گذاران قادر به درک فعالیت‌های زیست محیطی صورت پذیرفته در طی زنجیره تأمین شرکت می‌باشند. تمرکز اصلی این تحقیق بر بررسی ارتباط بین زنجیره تأمین سبز و ارزش شرکت است. این تحقیق یکی از اولین مطالعاتی است که به صورت تجربی ارتباط بین این دو مقوله را در یک کشور در حال توسعه بررسی می‌نماید. به منظور بررسی فرضیه پژوهش، داده‌های پیمایشیِ تحقیق از میان مدیران ارشد و اجرایی 69 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مندرج در بازار سرمایه و صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سال 1393، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل‌های پژوهش بر اساس رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و به روش حدأقل مربعات جزئی انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار بین زنجیره تأمین سبز و ارزش شرکت می‌باشد.
واژگان کلیدی: زنجیره تأمین سبز، ارزش شرکت، مدل‌سازی معادلات ساختاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between Green Supply Chain and the value of firms listed on Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Abstract:

The growing concern for the environment and social reporting over the past decade has led to an effort at more responsible investing across the industrialized world. The focus of this study is evaluating the relationship between green supply chain and firm’s value. It is one of the first studies that experimentally validate the relationship between green supply chain and firm’s value of a developing nation. We developed hypothesis proposing a positive moderating relationship between green supply chain and firm’s value. Based on confirmatory analysis and partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM) approach of survey data from members of senior and executive management in the manufacturing firms listed in Tehran Stock Exchange, from 69 firms, and information collected from capital market and financial statements, we validate this hypothesis and find consistent evidence that a significant positive association between green supply chain and firm’s value.


Key words: Green Supply Chain, Firm’s Value, Structural Equation Modeling

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Supply Chain
 • Firm’s Value
 • Structural Equation Modeling
 

 1. احمدی، سیدعلی­اکبر، افشاری، محمدعلی و حمیده شکاری. (1392). ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان­ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد انتخاب تأمین­کننده سبز (مورد: شرکت فولاد آلیاژی ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 66: 95-127.
 2. ایمانی، دین محمد و افسانه احمدی. (1388). مدیریت زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(10): 14-19.
 3. چینی­فروش، حامد و حسین شیخ­زاده. (1389). رابطه عملکرد سازمان و زنجیره تأمین سبز در پتروشیمی کشور. مجله اکتشاف و تولید، 69: 33-26.
 4. حسینی، سیدمحمود و نرگس شیخی. (1391). تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت: مطالعه صنعت مواد غذایی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، 10: 57-31.
 5. حمیدی، ناصر و آزاده ملکی صومعه. (1389). 44 درس در مدیریت زنجیره تأمین. نشر سایه گستر، قزوین.
 6. ختائی، محمدرضا و محمدتقی ضیائی بیگدلی. (1391). رابطه میان نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری براساس شاخص­های مودیلیانی و نسبت ارزیابی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 4(13): 123-113.
 7. داوری، علی و آرش رضازاده. (1393). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ دوم.
 8. دعایی، حبیب الله، فتحی، علی و کاظم شیخیان. (1385). بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار. تدبیر، 173: 34-29.
 9. دیانتی دیلمی، زهرا. (1394). روش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان­نامه و مقاله. انتشارات عدالت نوین، چاپ اول، تهران.
 10. رضائی کلیدبری، حمیدرضا، گودرزوندچگینی، مهرداد و سیده فاطمه علوی فومنی. (1393). تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی. مدیریت بازرگانی، 6(1): 88-67.
 11. مروتی­شریف­آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فائزه، فرخ، معصومه و مهدیه جلال­پور. (1393). شناسایی ودسته­بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت­های قطعه­ساز ایران خودرو. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 16(46): 61-52.
 12. ناصری طاهری، مظفر. (1385). زنجیره تأمین سبز: راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن 21. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6: 162-132.
 13. نمازی، محمد و رامین زراعت­گری. (1388).بررسی کاربرد نسبت کیوتوبین و مقایسه­ی آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 1(1): 262-231.
 14. نیک­نژاد، مریم. (1390). زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی). فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 13(34): 27-20.
 

 1. Ales, G., (2009). Current issues and challenges of supply chain management .International conference on Automation & information, World Scientific and Engineering Academy and Society, 2-4.
 2. Bose, I., & Pal, R. (2012). Do green supply chain management initiatives impact stock prices of firms?. Decission support systems, 52: 624-634.
 3. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295-358.
 4. Curkovic, S., Melnyk, S. A., Calantone, R., & Handfield, R. (1999). Environmentally Responsible Manufacturing: Past Research, Current Results, and Future Directions for Research. 1-9
 5. Darnall, N., Jolley, J., & Handfield, R. (2008). Environmental management systems and green supply chain management: complements for sustainability. Business strategy and the environment, 18: 30-45.
 6. Dawei, Z., Hamid, A. B. A., Chin, T. A., & Leng, K. C. (2015). Green Supply Chain Management: A Literature Review. Sains Humanika, 5(2): 15-21.
 7. Doorasamy, M., Garbharran, H. (2015). The role of environmental management accounting as a tool to calculate environmental costs and identify their impact on a company’s environmental performance. Asian journal of business and management, 3(1): 8-30.
 8. Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., & Childe, S. J. (2015). Green supply chain management enablers: Mixed methods research. Sustainable production and consumption, 1-53.
 9. Eltayeb, T, K., & Zailani, S. (2009). Going green through supply chain initiatives towards environmental sustainability. Operation and supply chain management, 2(2): 93-110.
 10. Fahimnia, B., Sarkis, J., & Eshragh, A. (2015). A tradeoff model for green supply chain planning: A leanness-versus-Greenness analysis. International journal of management science (omega), 45: 173-190.
 11. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and masurment error. Journal of marketing research, 39-50.
 12. Green, K., Zelbst, P., Meacham, J., Bhadauria, V. (2012).Green supply chain management practices: impact on performance. Supply Chain Management, 17(3): 290-305.
 13. Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. T. (2004).Information systems in supply chain integration and management. Eauropean journal of operational research, 159(2): 269-295.
 14. Gunasekaran, A., & Gallear, D. (2012). Special issue on sustainable development of manufacturing and services. International journal of producton economics, 140(1): 1-6.
 15. Handfield, R. B., Walton, V. S., Seegers, L. K., & Melnyk, S. A. (1997). Green value chain practices in the furnituring industry. Journal of operations management, 15: 293-315.
 16. Hensler, J., Ringle, C. M., & Sincovics, R. R., (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in international marketing, 20: 277-320.
 17. Hervani, A, A., Helms, M, M., & Sarkis, J. (2005). Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking an internatonal journal (Emerland), 12(4): 330-353.
 18. Hu, A. H., & Hsu, C. W. (2010).Critical factors for implementing green suuply chain management practice: An empirical study of electrical and electronics industries in Taiwan. Management research review, 33(6): 586-608.
 19. Jacobs, B, W., Singhsl, V, R., & Subramanian, R. (2010). An impirical investigation of environmental performance and the market value of the firm. Journal of operationas management, 28: 430-441.
 20. Lai, R. S. Q., Hsu, L., Chen, J. (2012). Green Supply Chain Management systems: A case study in the textile industry. Human Systems Management, 31: 111–121.
 21. Lee, V. H., Ooi, K. B., Chong, A. Y., & Seow, C. (2014). Creating technological innovation via green supply chain Management: An empirical analysis. Expert systems with applications, 41: 6983-6994.
 22. Lys, T., Naughton, J. P., & Wang, C. (2015). Signaling through corporate accountability reporting. Journal of accounting and economics, 60(1): 56-72.
 23. Mathiyazhagana, K., K. Govindanb, & Noorul, H. A. (2014). Pressure analysis for green supply chain management implementation in Indian industries. International Journal of Production Research, 52(1): 188-202.
 24. Qrunfleh, S., & Tarafdar, M. (2014). Supply chain information systems strategy: impacts on supply chain performance and firm performance. Int. J. production economics, 147: 340-350.
 25. Sah, V., Miller, N. G., & Ghosh, B. (2013). Are green REITs valued more?. Journal of real estate portfolio management, 19(2): 169-177.
 26. Serivastava, S. K. (2007). Green supply chain management: A state of the art literature review. International journal of management review, 9(1): 53-80.
 27. Shang, K. C., Lu, C. H., & Li, S. (2010). A taxonomy of green supply chain management capability among electronic-related manufacturing firms in Taiwan. Journal of environmental management, 91: 1218-1226.
 28. Subramanian, N., & Gunasekaran, A. (2015). Cleaner supply-chain management practices for twenty-first-century organizational competitiveness: Practice-performance framework and research proposition. International journal of production economics, 164: 216-233.
 29. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. Scientific meeting,. 739-742.
 30. Wu, G.C., Ding, J.H., Chen P.S. (2012). The effects of GSCM drivers and institutional pressures on GSCM practices in Taiwan’s textile and apparel industry. International Journal Production Economics, 135: 618-636.
 31. Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2008a). Green supply chain management implications for closing the loop. Transportation research part E, 44: 1-18.
 32. Zhu, Q., Sarkis, J., Geng, Y. (2005). Green supply chain managemen in China: Pressures, practices and performance. International Journal of Operations &Produ.