بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه ی بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد سود سهام نقدی اطلاعاتی در مورد کیفیت سود گزارش‌شده شرکت‌ها بیان می‌کند بدین معنی که شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند سود با کیفیت بالاتری نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت نمی‌کنند، گزارش می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه‌ی بین کیفیت سود و حق-الزحمه حسابرسی در 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 است که با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره به روش داده‌های تابلویی به تحلیل نتایج پرداخته شده است. در این پژوهش پایداری سود و دستکاری سود به عنوان شاخص‌های کیفیت سود در نظر گرفته‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین پایداری سود و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، نتایج نشان می‌دهد سود نقدی پرداختی تاثیر معناداری بر رابطه بین پایداری سود و حق-الزحمه حسابرسی ندارد. افزون بر این یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که سود نقدی پرداختی تاثیر معناداری بر رابطه بین دستکاری سود و حق‌الزحمه حسابرسی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the dividend policy on the relationship between earnings quality and audit fees in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Vali khodadadi 1
  • ali cheraghi nia 2
چکیده [English]

Studies suggest dividends convey information regarding the quality of firms’ reported earnings with dividend-paying firms
reporting higher quality earnings than non-dividend-paying firms. The purpose of this study is to investigate the effect of the dividend policy on the relationship between earnings quality and audit fees In 82 companies listed in Tehran Stock Exchange in the period 1384 to 1392 is that using multivariate regression model, method panel data Analysis of results is discussed. In this study, earnings persistent and earnings manipulation is considered as indicators of the quality of earnings. The results showed that there is significant negative relationship between earnings persistence and audit fees. Also, Evidence suggests that dividends-paying has not significant effect The relationship between earnings persistence with audit fees. In addition, the findings of this research suggest that dividends-paying has not significant effect on the relationship between earnings manipulation with audit fees.
Key Words: dividends policy,earnings quality, audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividends policy"
  • "earnings quality"
  • "audit fees"
 

 

1. افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، لیلی، (1389)، کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

2. اعتمادی، حسین؛ احمدیان، وحید، (1392)، بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامدار بر سیاست­های تقسیم سود شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 1 (3): 49-66.

3. تهرانی، رضا؛ ذاکری، حامد، (1388)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2 (5): 39- 55.

4. داروغه حضرتی، فاطمه؛ پهلوان، زهرا، (1391)، رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 5 (14): 13-24.

5. دستگیر، محسن؛ عربصالحی، مهدی؛ سلطانی، سمانه، (1390)، بررسی ارتباط بین محافظه­کاری حسابداری و هزینه حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری و مدیریت مالی، (6): 39- 66.

6. رجبی، روح‌الله؛ محمدی خشوئی، حمزء، (1387)، هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15 (53): 35- 52.

7. ستایش، محمد حسین؛ کاظم نژاد، مصطفی، (1389)، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 1 (1): 29-51.

8. عاملی، یلدا، (1388)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س).

9. علوی طبری، سید حسین؛ مجتهد زاده، ویدا؛ سلیمانی امیری، غلامرضا؛ عاملی، یلدا، (1388)، رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 93- 106.

10. فرج زاده دهکردی، حسن؛ همتی، حسن؛ برزده، سید امیر، (1392)، بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش حسابداری، 3 (11): 84- 107.

11. کردستانی، غلامرضا، (1383)، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، پایان نامه دکترا، دانشگاه تهران.

12. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، (1383)، استانداردهای حسابرسی، انتشارات سازمان حسابرسی.

13. موسوی، سید علیرضا؛ داروغه حضرتی، فاطمه، (1390)، بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 3 (10): 173- 141.

14. مهرانی، ساسان؛ جمشیدی اوانکی، کورش، (1390)، عوامل مؤثر بر تعیین حق­الزحمه حسابرسی، مجله حسابدار رسمی، دوره جدید، (13):60- 78.

15. نمازی، محمد (مترجم)؛ پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی. چاپ اول. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز؛ 1379.

16. واعظ، سید علی؛ عابدی صدقیانی، بابک؛ نخیلی، اشکان، (1393)، بررسی تاثیر فرصت­های سرمایه­گذاری صاحبکار بر حق­الزحمه ی حسابرسان متخصص، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 6 (24): 1- 21.

17. Alali, F. (2011). Audit fees and discretionary accruals: Compensation structure effect. Managerial Auditing Journal, 26 (2): 90-113.

 

18. Badertscher, B., B. Jorgensen, S. Katz, and J. W. R. Kinney. (2013). "Litigation Risk and Audit Pricing: The Role of Public Equity" Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2196253.

 

19. Barth, M., D. Cram, and K. Nelson. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. The Accounting Review,76: 27-58.

 

20. Bedard, J. C., and K. M. Johnstone. ( 2004). Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors' planning and pricing decisions, Accounting Review,79 (2): 277-304.

 

 21. Brav, A., J. R. Graham, C. R. Harvey, and R. Michaely. ( 2005). Payout policy in the 21st century, Journal of Financial Economics, 77 (3): 483-527.

 

22. Breeden, R. C. (2003). Restoring Trust: Report to the Hon. Jed S. Rakoff, The United States Distict Court for the Southern District of New York, on Corporate Governace for the Future of MCI, Inc. Available at http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000119312503044064/.

 

23. Caskey, J. , and M. Hanlon. (2013). Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud, Contemporary Accounting  Research, 30) 2 :(818-850.

 

24. Carcello, J., D. Hermanson, T. Neal and R. Riley . (2002). Board characteristics and audit fees, Contemporary Accounting Research, 19, 365-385.

 

25. DeAngelo, H., L. DeAngelo, and D. J. Skinner. (2008). Corporate Payout Policy" Foundations and Trends in Finance 3 (2-3): 95-287.

 

26. Dechow, R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. (1995). Detecting earnings management, The Accounting Review, 70 (2): 193-225.

 

27. Dechow, Patricia M., S.P. Kothari, and Ross Watts  . (1998). The relation between earnings and cash flows, Journal of Accounting and Economics,25: 133-168.

 

28. Easterbrook, F. H. (1984). Two Agency-Cost Explanations for Dividends, American Economic Review, 74 (4): 650-659.

 

29. Fama F. E, and Kenneth F. R. (2001). Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?, Journal of Financial Economics, 60 )1): 3–43.

 

30. Glassman, J. (2005). When numbers don't add up, Kiplingers, August, 32-34.

 

31. Hogan, C. E., and M. S. Wilkins. (2008). Evidence on the audit risk model: Do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies?, Contemporary Accounting Research, 25 (1): 219-242.

 

32. Kuo, Nan-Ting . (2013). Dividend tax signaling and the pricing of future earnings: a case of taxable stock dividends, Review of Quantitative Finance & Accounting, 40 (3): 539-570

 

33. Kim, Myungsun and William Kross. (2005). The Ability of Earnings to Predict Future Operating Cash Flows Has Been Increasing – Not Decreasing, Journal of Accounting Research,43 (Dec): 1 – 28.

 

34. Leventis S. and P. E. Dimitropoulos . (2010). Audit Pricing, quality of earning and board independence: The Cose of the Athens stock exchange, International Journal of Cardiology, 26: 325-332.

 

35. Latridis, G. and G. Kadorinis . (2009). Earnings management and firm financial motives: A financial investigation of UK lited firms, International Review of Financial Analysis, 18: 164-173.

 

36. Lawsen, B. & Wang, D. (2011). Auditor monitoring and dividend payout policy, Retrieved from http://www.ssrn.com.

 

37. Lawsen, B. & Wang, D. (2015). Do Dividends Inform Auditors about Clients’ Earnings Quality? Evidence from Audit Pricing, Retrieved from httphttp://cepd.okstate.edu/accounting/arc/.

                                                   

38. Lintner, J . (1956). Distribution of incomes of corporations among dividend, retained earnings, and taxes, American Economic Review, 46: 97-113.

 

39. Miller, M. H., and F. Modigliani. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, Journal of Business, 34 (4): 411-433.

 

40. Skinner, J. D. and Soltes E. (2011). What Do Dividend Tell us About Earnings Quality?, Review of Accounting Studies, 16)1: ( 1-28.

 

41. Sivakumar, K. N., and G. Waymire. (1993). The Information-Content of Earnings in a Discretionary Reporting Environment - Evidence from NYSE Industrials, 1905-10, Journal of Accounting Research, 31 (1): 62-91.

 

42. Yen H. Tong and Bin Miao. (2011). Are Dividends Associated With The Quality of Earnings?, Accounting Horizons, 25)1): 183–20