تاثیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و نسبت اهرمی بر رابطه بین سود- بازده، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری و پایداری سود از دیدگاه تحلیل گران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر فرصت­های سرمایه­گذاری (مجموع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری دارایی ثابت) و نسبت اهرمی بر رابطه سود- بازده، قیمت­گذاری اقلام تعهدی اختیاری و پایداری سود از دیدگاه تحلیل­گران پرداخته شده است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1384-1388) بعلاوه برای بررسی پایداری سود از اطلاعات سال 1389 نیز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون داده­های ترکیبی با استفاده از آزمون اثرات ثابت و آزمون اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین فرصت­های سرمایه­گذاری و نسبت اهرمی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنی­دار وجود دارد. فرصت­های سرمایه­گذاری و نسبت اهرمی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر قیمت­گذاری اقلام تعهدی اختیاری و رابطه سود-بازده می­باشند. رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی و همچنین پایداری سود در شرکت­هایی که دارای فرصت­های سرمایه­گذاری بیشتر و نسبت اهرمی کمتری هستند قوی­تر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investing Opportunities and Leverage on the Relationship between Earning and Return, the Pricing of Discretionary Accrual and Earning Persistence on Analyzing View

نویسندگان [English]

  • vali Khodadadi 1
  • mohammad sadegh zarezadeh mehrizi 2
  • Reza Tagher 2
  • Hossein Erfani 2