تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حسابداری، دانشگده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 گروه آموزشی حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.30479/jfak.2020.11135.2500

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی روند پیشرفت تحقیقات حسابرسی از ابتدا تاسال 2020 است.
روش: روش پژوهش اصلی این مقاله تحلیل بیبلیومتریک و تحلیل شبکه‏های اجتماعی است که به مطالعه و بررسی ویژگیهای مقالات منتشر شده از قبیل نویسندگان، کشورها، موضوعات و ... می پردازد. نمونه این پژوهش 8357 مقاله در حوزه حسابرسی است که در پایگاه Web of science از ابتدا تا سال 2020 میلادی نمایه شده اند.
یافته­ها:یافتهها نشان میدهد که روند کلی انتشار مقالات صعودی است و بیشترین تعداد مقالات در سال 2018 منتشر شده است. پرتکرارترین کلمات عبارتند از: کیفیت حسابرسی، کمیته حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس، استانداردهای حسابرسی، ریسک حسابرسی، کنترل داخلی و خدمات غیرحسابرسی. پراستنادترین مقاله، مقالهای است با عنوان «مدیریت سود و ویژگیهای اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی»  که در سال 2002 منتشر شده است. کشور آمریکا درصدر جدول فعالترین منتشران این حوزه قرار دارد.
نتیجه­گیری: سیر تحول در کلمات کلیدی قابل تقسیم به 4 طبقه است: 1) ویژگیهای حسابرس و روشهای حسابرسی 2) قضاوت و گزارش حسابرس 3) پررنگ تر شدن نقش حسابرسان و افزایش توجه به آنها 4) افزایش کیفیت حسابرسی و پاسخگویی حسابرسان و مدیران و همچنین افزایش حیطه حسابرسی در راستای گزارشگری غیرمالی.
دانش­افزایی: مرور پیشرفت تاریخی تحقیقات حسابرسی که متاثر از محیط حسابرسی است میتواند موجب درک، تحلیل و تفسیر تحول حسابرسی با توجه به تغییر انتظارات جامعه گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Fatemeh Geramirad 2
  • Tayebeh Zare Zardini 1
1 Accounting Department, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Accounting Department, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this article is to review the progress of audit research from the beginning to 2020.
Methods: The main research method of this article is bibliometric analysis and social network analysis which studies the characteristics of published articles such as authors, countries, topics, etc. The sample of this research is 8357 articles in the field of auditing indexed in the Web of science database from 2020 to the beginning.
Results: The results show that the general trend of publication of articles is ascending and the highest number of articles is published in 2018. The most frequently used words are: audit quality, audit committee, audit fees, internal audit, auditor independence, auditing standards, audit risk, internal control, and non-audit services. The most cited article is an article entitled "Managing Profits and Characteristics of Board Members and Audit Committees" published in 2002. The US is among the most active publishers in the field.
Conclusion: The evolution of keywords can be divided into 4 categories: 1) Auditor characteristics and audit methods 2) Judge's report and report 3) Auditors' role being enhanced and their attention 4) Increased audit quality and Accountability of auditors and managers as well as increased scope for non-financial reporting.
Contribution: There has been no comprehensive research on the research performed in the field of audit, the general trend of recent developments and future research directions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit
  • Bibliometric Analysis
  • Bibliographic Database
  • Scientific Map
 

1.بنی مهد، بهمن؛ نجاتی، امیر (1395)، رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان، پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 8(30):138-119.

2.حساس یگانه، یحیی؛ قنبریان، رضا (1385)،کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی، فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی ایران، 3:83-5.

3.کیهان،آزادی؛ وزیری، علیرضا (1397)، تأثیر گزارش حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، جلد چهارم، شماره 1-19.

4.مجتهـد زاده، ویـدا؛ آقایـی، پرویـن (1383)، عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسـی مسـتقل از دیدگاه حسابرسـان مسـتقل و اسـتفاده کنندگان، فصلنامه بررسـی های حسـابداری و حسابرسـی، 38 :53-6.