بررسی تأثیر هزینه ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه­ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش دوازده فرضیه تدوین شده است که معنا‌دار بودن رابطه­ی بین هزینه­ی سرمایه و سیاست های تقسیم سود شرکت­ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده­های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه­ها یک مدل تخمین زده شده­است. نمونه­ی آماری پژوهش شامل 71 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 است. این پژوهش کاربردی است و طرح آن از نوع شبه تجربی و پس رویدادی است.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش بر اساس مدل تصادفی نشان می­دهد که هزینه­ی سرمایه سهام عادی، هزینه­ی سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه­ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها اثر مثبت معناداری دارند اما در این تحقیق رابطه­ی معناداری بین هزینه­ی بدهی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Cost Of Capital On Dividend Policies

چکیده [English]

This study investigated the impact of cost of capital on dividend policies of companies listed in Tehran Stock Exchange. In order to realize the objectives of the research, twelve hypotheses are developed that  examined Significant relationship between cost of capital and dividend policy of the companies. The statistical method used to test hypotheses raised in this study, is “Panel Data” and To test a hypothesis, a model is estimated. Statistical sample of this study includes 71 companies during a ten-year period between 2000 to 2009. The Results of the research hypotheses show that cost of equity, cost of retained earnings and the weighted average of cost of capital has a significant effect on corporate dividend policy But In this study, significant relationship between the cost of debt and dividend policies of companies has not found.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of capital
  • Dividend Policy
  • cost of debt