رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت: نقش تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری؛ دانشکده علوم انسانی, دانشگاه ازاد واحد نیشابور

چکیده

تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و منجر به نتایج متفاوتی شده است. در راستای توجیه این نتایج متضاد، تاثیر تعدیل‌کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت توسط لی و همکاران (2016) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی با ریسک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی دارد. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی در بین کشورهای مختلف و با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در شرکت‌ها، این پژوهش، با هدف کمک به مدیریت ریسک به بررسی این موضوع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آزمون فرضیه‌های پژوهش بااستفاده از روش رگرسیون بر روی داده‌های تابلویی انجام شد. بررسی‌ها بر روی 104 شرکت در بازه زمانی1384 تا 1394 نشان داد نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت با ریسک شرکت رابطه مثبت دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی با ریسک شرکت تاثیر تعدیل کننده دارد و با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی، افزایش نسبت مدیران غیرموظف و تعداد اعضای هیئت مدیره منجر به کاهش ریسک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Corporate Governance And Firm Risk: A Moderating Role Of Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Ali Torshizi 1
  • Hamid Reza Bazzaz zadeh Torbati 2
1 Accounting dep., Humanity fac., islamic open un., Neyshabur, iran
2 accounting dep, humanity facultiy, open islamic un-neyshabur branch
چکیده [English]

The impact of corporate governance on risk has been studied in different researches and has led to different results. To justify these conflicting results, the impact of corporate social responsibility moderation was assessed by Lee et al. (2016), which showed that corporate social responsibility has a moderating effect on the relationship between corporate governance and firm risk. Considering the cultural and economic differences in different countries, this research aims to help risk management, has examined this issue in companies listed on to the TSE. the hypotheses were tested using regression method on panel data. Investigations on 104 companies during the period of 2004 to 2015 showed that the ratio of non-executive directors, the board size and the company's social responsibility are positively related to the company risk. Also, social responsibility of the company moderates the relationship between the corporate governance criteria and the company's risk, and with the introduction of social responsibility variable, an increase in the ratio of non-executive directors and the number of board members leads to risk mitigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Risk
  • Corporate governance
  • Corporate social responsibility