معاملات غیر نقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اندازه موسسه حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 کارشناس ارشد حسابداری ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین معاملات غیرنقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اندازه موسسه حسابرسی می‌پردازد. شرکت‌های دارای معاملات با اشخاص وابسته، روش‌های حسابداری را انتخاب می‌کنند تا اطلاعات حسابداری‌شان، قابلیت مقایسه کمتری نسبت به شرکت‌های هم صنعتشان داشته باشند و از کشف معاملات غیرقانونی با اشخاص وابسته جلوگیری کنند. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد بین کل معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما در آزمون‌های بیشتر نتایج نشان داد که بین معاملات غیر نقدی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین معیار دوم معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی نیز ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت، ارتباطی بین نوسان در ارزش کل معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی وجود ندارد و اندازه موسسه حسابرسی نیز بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-cash and Non-operating related party transactions and Comparability of Financial Statements with the Moderating Role of Audit Firm Size

نویسندگان [English]

 • zohre hajiha 1
 • Aleleh Azadzadeh 2
1 هیات علمی
2 M.A of Accounting, Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd , Iran.
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between non-cash and non-operating related party transactions and comparability of accounting information of the firms listed on Tehran stock exchange. Firms conducting RPTs are more likely to make accounting choices which make their accounting information less comparable to their industry peers to prevent government detection of illegal RPTs. This research has been carried out in Iran's research space. Results of the study indicate that there is a positive and significant relationship between total amount of related party transactions and financial statements comparability. However, there is a positive relationship between total annual of non-cash related party transactions and financial statements comparability. However, there is a negative relationship between non-operating related party transactions and financial statements comparability and finally, there is no significant relationship between the volatility of related party transactions and financial statements comparability and audit firm size not influence on relationship between total amount of related party transactions and financial statement comparability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • related party transactions (RTPs)
 • non-cash RTPs
 • non-operating RTPs
 • financial statement comparability
 • audit firm size
 

 1. حاجیها، زهره. چناری بوکت، حسن. (1396). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و مدیریت واقعی سود، پژوهش‌های حسابداری مالی: 9 (3): 33-48.
 2. رحمانی، علی. قشقایی، فاطمه. (1396). رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با  مدیریت سود واقعی و تعهدی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 24(4): 527-550.
 3. رهنمای رودپشتی، فریدون. وکیلی فرد، حمیدرضا. لک، فضل اله. محسنی، عبدالرضا. (1394). سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی، مجله حسابداری مدیریت: 8(25): 29-47.
 4. سرلک، نرگس. اکبری، مینا. (1392). رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 20(4): 77-92.
 5. صفری گرایلی، مهدی. نجفیان، خدیجه. (1396). معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی: آزمون تجربی نظریه تضاد منافع، مجله حسابداری مدیریت: 10(35): 77-90.
 6. صفری گرایلی، مهدی. کیا، علی. (1396). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود، دانش حسابداری مالی: 4(2): 115-137.
 7. کامیابی، یحیی. اسکو، وحید. بوژمهرانی، احسان.(1396). تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطهٔ بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار، دانش حسابداری مالی: 4(2): 95-114.
 8. کرمی، غلامرضا. داوری نژاد، اعظم. تحریری، آرش. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به‌منظور هموارسازی سود، مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی:  8(31): 76-61.
 9. نبات دوست باغمیشه، محمدحسین. محمد زاده سالطه، حیدر. (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، دانش حسابرسی:  15(62): 159-176.
10. واعظ، سید علی. انواری، ابراهیم. بنافی، محمد. (1395). تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه حسابداری مالی: 8 (31): 101-132.

 

 1. Riccardi, L. (2016). Accounting Standards for Business Enterprises No.36_Related Party Disclosures, China Accounting Standards, Springer, Singapore.
 2. Bennouri, M. Nekhili, M. and Touron, P. (2015). Does Auditor Reputation “Discourage” Related-Party Transactions? The French Case, Auditing: A Journal of Practice & Theory: 34(4): 1-32.
 3. Bertrand,M.,P.Mehta,and S.Mullainathan. (2002). Ferreting out Tunneling: An Application to Indian Business Groups, Quarterly Journal of Economics :117(1):121-148.
 4. Chircop.J, Collins.D, Hess.L. (2016). Accounting Comparability and Corporate Innovative Efficiency, available at: http://ssrn.com/abstract=2810448.
 5. Collins, D., and S. Kothari. (1989). An Analysis of Inter-temporal and Cross-Sectional Determinants
 6. of Earnings Response Coefficients, Journal of Accounting and Economics: 11 (3): 143–181.
 7. De Franco, G, S. Kothari, and R. Verdi. )2011.( The Benefits of Financial Statement Comparability, Journal of Accounting Research: 49 (4): 895–931.
 8. DeFond, M, and J. Jiambalvo. (1994). Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals, Journal of Accounting and Economics:17(1-2): 145–176.
 9. DeFond, M, and C.Park. (1997). Smoothing Income in Anticipation of Future Earnings, Journal of Accounting and Economics: 23(2):115-139.
 10. Francis,J.R.l.Pinnuck,and O.Watanabe.(2014). Auditor Style and Finacial Statement Comparability, The Accounting Review: 89(2): 605-633.
 11. Gordon, E, and E. Henry. )2005( . Related Party Transactions and Earnings Management. Working Paper. Rutgers University.
 12. Habib.A, Hasan.M, Alhadi, A. (2017). Financial Statement Comparability on Corporate Cash Holdings, Journal of Contemporary Accounting & Economics:13(3): 304-321.
 13. Habib, A, Muhammadi, a, Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia, The International Journal of accounting: 52(1):45-63.
 14. Hwang, N. Chiou, J. Wang, Y. (2013). Effect of disclosure regulation on earnings management through related-party transactions: Evidence from Taiwanese firms operating in China, Journal Account Public Policy: 32(4): 292-313.
 15. 24.Jian, M., and T. Wong. )2003( .Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. Working Paper, Nanyang Technological University and Hong Kong University.
 16. 25.Kang.M,.Lee, M,.Lee.H,.Park,.J. (2016). Related-party transactions and financial statement comparability: evidence from South Korea, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics: 23(2): 224-252.
 17. Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management, Journal of Accounting and Economics: 33(3):375-400.
 18. Kothari, S., A. Leone, and C. Wasley. (2005(. Performance Matched Discretionary Accrual Measures, Journal of Accounting and Economics: 39(1): 163–197.
 19. Peterson,K.,Schmardebeck,R.,Wilks,T.J. (2015). The earning quality and information processing effects of accounting consistency, The Accounting Review: 90(6): 2483-2514.
 20. Pizzo, M. (2013). Related party transactions under a contingency perspective, Journal of Management and Governance: 17(2): 310-330.
 21. Sohn, B. )2011.( The Effect of Accounting Comparability on Earnings Management, Working Paper. City University of Hong Kong.
 22. Sweeney, A. )1994( .Debt-Covenant Violations and Manager’s Accounting Responses, Journal of Accounting and Economics:17 (2): 281–308.