بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

نقش کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکت، یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی بیش از پیش به آن توجه دارند. کمیته حسابرسی به عنوان مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان، نقش موثری در تعیین حجم و حدود رسیدگی های حسابرسان داشته و همچنین مطابق با منشور کمیته حسابرسی، مسئولیت تعیین حق‌الزحمه حسابرسان را نیز برعهده دارد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی‌های کمیته حسابرسی با حق‌الزحمه حسابرسی است. مطابق با دستورالعمل کنترل‌های داخلی، ناشران بورسی ملزم به تشکیل کمیته حسابرسی و افشا مشخصات آنها می‌باشند. در این پژوهش از اطلاعات سال‌های 1391 تا 1393 در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به افشاء مشخصات کمیته حسابرسی خود مبادرت ورزیده و حق‌الزحمه حسابرسی خود را گزارش کرده‌اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی آزمون شود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که «سابقه تشکیل کمیته حسابرسی» رابطه مثبت و معناداری با حق‌الزحمه حسابرسی دارد؛ ولیکن رابطه معناداری میان «استقلال کمیته حسابرسی» و «خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی» با حق‌الزحمه حسابرسی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the audit committee features and Audit services Fees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza AbbasZadeh 1
  • hossein fakour 2
  • Mostafa Ghannad 2
1 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The role of the Audit Committee in Corporate strategic system is one of the issues that the supervising bodies care about it very much. Audit Committee as a responsible body for supervising the work of auditors has an important role in determining the size and scope of auditors' proceedings and also it is responsible for determining audit services fees according to Charter of the Audit Committee. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship the Audit Committee features and the audit fees. According to internal control instructions of publishers market that make it necessary to form audit committee and disclose the Audit Committee features. we use information about 134 firms accepted in Tehran Stock Exchange that disclose their audit committee features and audit services fees in their report from 2012 to 2014 in to test The Relationship between the audit committee features and Audit services Fees. In order to test the research hypotheses, we used the multiple regression model. The results show that "forming audit committee history" has significant and positive relationship with audit committee fees; but there is no significant relationship between "audit committee independence" and "audit committee Expertise and financial expertise".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Audit Committee Independence
  • Audit Committee Expertise and Financial Expertise
  • History of Forming Audit Committee
  • Audit Committee
  • Audit fees