تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه‌کاری حسابداری.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

محافظه‌کاری در حسابداری می‌تواند به صورت سازوکار به تعادل رساندن منافع مدیران و سهامداران شرکت بکار آید و عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه را کاهش دهد. بسیاری از تحقیقاتی که محافظه‌کاری را مورد آزمون قرار داده‌اند مربوط به کشور انگلستان و آمریکا است؛ در این کشورها مالکیت شرکتها به نوعی پراکندگی بیشتری دارد. اما، در کشورهای آسیایی همچون ایران، مالکیت شرکتها تمرکز بیشتری دارد و حتی بخش عمده‌ای از مالکیت شرکتها در دست دولت است. در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه‌کاری شرکتهای ایرانی مورد مطالعه قرار ‌گرفته است. یعنی تأثیر بزرگترین سهامدار، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و دولت به عنوان یکی از سهامداران جزء بر محافظه‌کاری بطور تجربی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1381 تا 1391 است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی بین محافظه‌کاری حسابداری و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار است؛ به خصوص این رابطه زمانی قوی‌تر می‌شود که درصد سهام بزرگترین سهامدار بیش از 30% باشد. سطح محافظه‌کاری شرکت‌های دارای بزرگترین سهامدار دولتی پایین‌تر از سایر شرکت‌ها است. همچنین، سطح محافظه‌کاری در شرکت‌هایی که حداقل یکی از سهامداران آنها دولت است، بیشتر از سایر شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ownership Concentration and State Ownership on Accounting Conservatism

نویسنده [English]

  • Javad Rezazade
Associate Professor, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Accounting conservatism can serve as a mechanism to balance the interests of managers and shareholders and to reduce the effects of information asymmetry. Much of the research examining conservatism has been conducted in Anglo-American settings, in which ownership is typically widely dispersed. In Asian countries, such as Iran, ownership structure tends to be more concentrated, and state owners are more prevalent. In this paper, we examine the relationships between ownership structure and conservatism in Iran. Three ownership structure issues are examined: the influence of the largest shareholder, whether the largest shareholder is the government, and the power and governmental status of minority shareholders. The research population takes all the companies listed in Tehran Stock Exchange in the years 1381-1391. We find that conservatism is negatively associated with the percentage of shares held by the largest shareholder, and that this effect is particularly significant when the ownership percentage exceeds 30%. The results indicate that if the state is the largest shareholder of the company, such firms have less Level of conservatism than the other companies. Also, our results indicate that privately controlled companies in which the state owns a minority interest are more conservative than those without material state minority ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Largest shareholder
  • Ownership concentration
  • State ownership