نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چارچوب مناسب برای گزارشگری مثمرثمر، موضوعی است که علی‌رغم همه تلاشهای ‏صورت گرفته، در بعد عملی و اجرایی، کمتر توسعه یافته‌است. این پژوهش با مبنا قرار دادن ‏چارچوب مفهومی حسابداری به بررسی ویژگی‌های مدنظر برای تدوین چارچوب مفهومی ‏گزارشگری اجتماعی و محیطی (غیرمالی) در ایران می پردازد. مطالعه حاضر از نوع ‏پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی بوده و داده‌ها بر مبنای طراحی و توزیع پرسشنامه محقق-‏ساخته، در جامعه‌ای متشکل از حسابرسان، مدیران شرکت‌ها، اساتید و دانشجویان دکتری ‏حسابداری، کارشناسان فعالیت‌های زیست محیطی و اجتماعی و مدیران شرکت‌های دولتی ‏گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد، از نظر اهداف گزارشگری و همچنین ویژگی های ‏کیفی اطلاعات، مشابهت های زیادی بین چارچوب مفهومی حسابداری و چارچوب قابل ‏ارائه برای گزارشگری غیرمالی در ایران وجود دارد. هرچند برخلاف گزارشگری مالی، ‏اهمیت گزارشگری غیرمالی برای مدافعان محیط زیست و دولت بیشتر از سایر افراد و ‏گروه‌ها می‌باشد ولی سرمایه گذاران و سهامداران نیز جز مخاطبان اصلی گزارشگری غیرمالی تلقی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Similarities Between Implied Framework for ‎Corporate Non-Financial Reporting And Accounting Conceptual ‎Framework In Terms Of: Objectives, Users and Information Qualitative ‎Characteristics

نویسندگان [English]

  • Amin Hajiannejad 1
  • Omid Pourheidari 2

چکیده [English]

Appropriate framework for effective reporting, is something, ‎despite of all efforts, less developed in the practical and operational ‎dimensions. The study is based on the conceptual framework of ‎accounting to account for suitable characteristics in developing a ‎conceptual framework of non-financial reporting (NFR). The research ‎kind is descriptive and has a survey method and the data is collected ‎based on design and distribute a researcher making questionnaire, in a ‎society of auditors, managers , masters' and doctoral students of ‎accounting, environmental and social activists and experts, and ‎managers of governmental companies. The results shows, there is a lot ‎of similarities between the conceptual framework of accounting and ‎potential framework for NFR in objectives and in the qualitative ‎characteristics of information. However despite of financial reporting, ‎the importance of corporate non-financial reporting for environmental ‎advocates and the government, is more than other individuals and ‎groups but investors and shareholders are vital users of NFR. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Reporting Frameworks
  • Accounting's Conceptual Framework
  • Corporate Social Reporting's ‎Framework