اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار (نماینده-ای‌ از عدم تقارن اطلاعاتی) مورد بررسی قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، از داده‌های تاریخی 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های (1388-1391) و روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده-است. نتایج نشان ‌می‌دهد پیش از اعلان سود، بازار بورس ایران از عمق کمی برخواردار بوده، به‌طوری‌که این کم‌عمقی تنها مختص به دوره قبل از اعلان نبوده و با اعلان سود نیز همچنان در بازار مشاهده ‌شده است. از طرفی، در بازار بورس ایران گزارش‌های سالانه به علت کنترل‌های بیشتری که نسبت به آن‌ها صورت می‌گیرد، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران واقع‌شده و لذا سطح بیشتری از عمق، در زمان اعلان سودهای سالانه نسبت به فصلی در بازار مشاهده شده است. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین حجم معاملات سهام با عمق بازار و رابطه منفی و معنادار بین شکاف قیمتی و نوسان قیمت سهام با عمق بازار در محدوده اعلان سود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of quarterly and annual earnings announcements on market depth

نویسنده [English]

  • ءMahdi Salehi 1
چکیده [English]

This study investigates the effect of quarterly and annual earnings announcements on the abnormal market depth (representing information asymmetry). The dependent variable is the excess-depth and the independent variables are the excess-spread, abnormal trading volume and excess-volatility. To test the hypothesizes, the historical data of 97 firms accepted in Tehran's Stock Exchange from 2009 to 2012 and a regression analysis were used. The result showed that before the announcement, the Tehran's Stock Exchange had a low depth and this is not only for the prior announcement period, so that after the announcement the low-depth is also observed. On the other hand, in the Tehran's Stock Exchange, annual reports are attracted by more investors because of the more controls on them and therefore a higher level of depth is visible during annual earnings announcement rather than quarterly. Also, the results showed a significant correlation between the depth and the other independent variables around the earnings announcements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bid-ask spread
  • Depth
  • Earning announcement
  • Information asymmetry