تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. چنین رفتار مدیریتی علاوه بر انگیزه‌های نمایندگی می‌تواند ناشی از یک خصیصه رفتاری تحت عنوان اطمینان بیش از حد نیز باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر اطمینان بیش از حد به عنوان یکی از تورش های رفتاری مدیران بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 117 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 الی 1392 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار و برای افق زمانی دو سال آتی و همچنین اطمینان بیش از حد مدیریتی بر پایه مفهوم مازاد سرمایه‌گذاری محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌های پژوهش گویای آن است که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر هر سه معیار ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنادار دارد. به عبارتی وجود اطمینان بیش از حد در مدیران، ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Management Overconfidence on Future Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Daruosh Foroghi 1
  • Peyman Ghasemzad 2
چکیده [English]

One of the factors that led to stock price crash is, managers’ activites to conceal bad news and negative performance inside of the company. This managerial behavior in addition to agency incentives, could be due to a behavioral trait which is called the overconfidence. The purpose of this study is to determine the effect of overconfidence as a managerial psychological bias on the future stock price crash risk. In order to attain the research purpose, 117 companies among the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years of 1383 to 1392 (2005 – 2014) were selected as statistical sample. Stock price crash risk was computed by utilizing the three criteria and the time horizon over the next two years, also, managerial overconfidence was calculated based on the concept of excessive investment. In order to test the hypothesis, multivariate linear regression model and panel data have been used. The results of this study indicated that Managerial overconfidence has a positive and significant effect on each three criterion related to the stock price crash risk. In other words, overconfidence in management can increase the stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral bias
  • Overconfidence
  • Stock price crash