بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک بازده .

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه حسابداری

2 دانشجوی دانشگاه مازندران

چکیده

شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می‌سازد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می‌سازد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش داده‌های ترکیبی، آزمون مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ایی سه عامله با اضافه کردن عامل کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی و در نهایت هر دو عامل کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی و با استفاده از داده‌های ماهانه 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1380 تا 1392 انجام شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک سهام می‌باشد؛ همچنین در این پژوهش با استفاده از ضرایب حاصل از برآورد مدل‌ها نوع رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا در شرح صرف ریسک بازده مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده محتوای اطلاعاتی مشابه و ماهیت جانشینی این دو عامل در شرح رابطه معنادار با صرف ریسک سهام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of disclosure and accruals quality on return risk premium in companies listed in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Malekian 1
  • seyedeh zahra nasiri 2
1 Associate Prof. in Accounting, University of Mazandaran
چکیده [English]

Low transparency and poor quality of financial information provided to decision-making conditions difficult for investors and provide them with the face of uncertainty.This study with purpose examined the impact of accrual and disclosure quality on return risk premium in companies listed in Tehran stock exchange has been done. For this purpose the test was conducted using panel data method and with three-factor asset pricing model that adding the disclosure quality factor, the accrual quality factor and disclosure and accrual quality factor and using monthly data from 38 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1380 to 1392. The results show a significant impact of accrual quality and disclosure quality on the stock risk premium; Also in this study examined type of relationship the accrual and disclosure quality in explanation return risk premium using coefficients of the estimated models that show the same information content and nature of these two factors in description the meaning relation with return risk premium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accruals quality
  • disclosure quality
  • Stock risk premium
  • Capital Asset Pricing Model