نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل‌های اولسون (1995) و فلتهام-اولسون (1995) مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر عادیات غیرعادی هستند که بر ارزش دفتری شرکت، سود حسابداری و فرض "تصادفی وثبات سودهای غیرعادی متکی هستند درحالیکه طبق تئوری چرخه عمر و تحقیقات، اهمیت و ثبات معیارهای عملکرد و ریسک شرکت طی مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. این پژوهش به بررسی توان بهبود مدل‌های ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیرعادی با در نظر گرفتن جایگاه شرکت در چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. شرکت‌های جامعه تعدیل شده متشکل از 110 شرکت طی سالهای 1382 تا 1392 با استفاده از متغیرهای مدل آنتونی و رامش (1992) و روش شناسی پارک و چن (2006) به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم شده است، سپس با استفاده ازمدل‌اولیه اولسون و فلتهام-اولسون عایدات غیر عادی و ارزش هر شرکت در دو دوره تخمین 5 ساله و 10 ساله برآورد و با ارزش‌های واقعی آنها مقایسه شده است. در گام سوم عایدات غیر عادی و ارزش هر شرکت به وسیله مدل‌های تعدیل شده با چرخه عمر برآورد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از برتری پیش بینی و ارزشیابی مدل‌های تعدیل شده نسبت به مدل‌های اولیه در هر دو دوره تخمین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the role of firm’s life cycle in the optimal design of valuation pattern based on abnormal earnings

نویسندگان [English]

  • Hosein Etemadi
  • forough rahimi

Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Ohlson Model (1995) and Feltham-Ohlson Model (1995) are valuation models based on abnormal earnings that are based on firm book value, accounting profit and the assumption of "randomized and stabilized abnormal earnings" .The significance and stability of risk and performance indicators during the firm’s life cycle is different according to the life cycle theory and researches. This study review the ability to improve the Valuation models based on abnormal earnings considering the firm’s life cycle variable in firms listed in Tehran Stock Exchange. So a sample of 110 between 2003 and 2013 was selected. Using Anthony and Ramesh model (1992) and Park and Chen methodology (2006), the life cycle was divided into three stages. Abnormal earnings and firm’s valuation first time are computed by Ohlson Model (1995) and Feltham-Ohlson Model (1995)in two short-term and long-term estimation periods of 5 and 10 years. Third time abnormal earnings and firm’s value are computed results with the initial model. The results show that during both estimation periods, the adjusted model has a better performance in predicting abnormal earnings and firm’s valuation compared to the initial model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal earnings
  • Firm Valuation
  • Firm Life Cycle
  • Ohlson Model (1995)
  • Feltham-Ohlson Model (1995)