تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های بورسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجو

چکیده

. مهم‌ترین جنبه‌ی کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می‌توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه‌ی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این پژوهش اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس در نظر گرفته شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین و داده‌های مربوط به 72 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1386 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین تخصص موسسات حسابرسی و حق الزحمه‌ی حسابرسی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی رابطه‌ی مثبت و معناداری با حق الزحمه‌ی حسابرسی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of audit fees on audit quality in Companies Listed in Stock Exchange

چکیده [English]

The most important aspect of audit quality management and control may know as audit fees. Audit service fee is a necessary condition for confidence in audit quality.Audit quality of financial statements can create economic value to company. The aim of this study is to investigate the effect of audit quality on audit fees of listed companies in Tehran Stock Exchange. Quality criteria for this research as the audit firm size, auditor industry specialization and auditor tenure has been selected. The formulation of hypotheses and data for 72 companies in Tehran Stock Exchange for the period between 1386 to 1390 were used. To test the hypotheses, multiple regression techniques with panel data methods were used. Results of the study showed that there is a significant negative relationship between audit firm expertise and audit fees. Also, there is a significant positive relationship between auditor tenure and audit firm size and audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • Auditor industry specialization
  • Auditor tenure
  • Audit firm size and Audit fee