تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه سرمایه سهام

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

جدایی مالکیت از مدیریت،رسوایی شرکت های بزرگ، بحران های مالی،آشفتگی بازارهای سرمایه و مواردی از این قبیل، اعتماد سرمایه گذاران را سلب و نگرانی های آن ها را برای حضور در بازار سرمایه افزایش داده است.هدف این پژوهش بررسی رابطه "کیفیت حسابرسی مستقل"به عنوان متغیر مستقل و"مدیریت سود"و"هزینه حقوق صاحبان سهام " به عنوان متغیر های وابسته می باشد.کیفیت حسابرسی با معیار تخصص حسابرس در صنعت و با استفاده از رویکرد سهم بازار موسسه حسابرسی محاسبه شد. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و با استفاده از مدل جونز تعدیل شده تعیین شد. جامعه آماری،شامل147شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره چهار ساله 1386تا1389،با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها بود. نتایج بیانگر آن است که رابطه معکوسی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت حسابرسی،هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ به عبارتی رابطه منفی معنادار بین این متغیر ها وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • vida mojtahedzade
  • zahra babaei
چکیده [English]

Separation ownership from management, scandal of big firms ,critical financial, disorder of capital markets and ................ lead to disappear Investors’ confidence and cause to increase their concerns of capital market. The pu rpose of this research is investigating the relationship between “independent audit quality” as an independent variable, and “earnings management” and “cost of equity capital” as dependent variables. Market shares used for calculating auditor industry specialization as an audit quality proxy. Earnings management was calculated through discretionary accruals with using modified Jones model. With considering some characters, statistical society includes 147 listed companies on Tehran Stock Exchange during 1386 to 1389..............
The results express, there is a conversing relationship exists between audit quality and earnings management . Furthermore, cost of equity capital decreases with increasing audit quality. In the other words,,,,, there is a significant relationship between variables.
Independent audit quality, Earnings management, Cost of equity capital, Discretionary accrual

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent audit quality
  • Earnings Management
  • cost of equity capital
  • Discretionary accrual