رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-گروه حسابداری

چکیده

از دید کاربران صورت‌های مالی، به‌موقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی‌های با اهمیت در مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، به‌هنگام بودن اطلاعات می‌تواند به استفاده‌ی بهتر از اطلاعات مالی منجر شود. همچنین، زمان‌بندی ارائه‌ی صورت‌های مالی، یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران باید در خصوص افشای اطلاعات اخذ نمایند. در این تحقیق، رابطه‌ی بین برخی از ویژگی‌های هیات مدیره (شامل اندازه‌ی هیات مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل) و زمان‌بندی گزارش‌گری مالی بررسی شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از جامعه‌ی آماری شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره‌ی زمانی 1384 تا 1390 به روش داده‌های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. آزمون تشخیص در داده‌های ترکیبی (چاو و هاسمن) بیانگر استفاده از الگوی مقید برای تخمین مدل رگرسیون بوده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون نشان داد که از بین ویژگی‌های هیات مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره در سهام شرکت و نسبت اعضای غیرموظف (استقلال اعضای هیات مدیره) با تسریع در انتشار صورت‌های مالی رابطه‌ی مثبت معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره و مسئولیت مدیرعامل به سمت رئیس هیات مدیره در بین شرکت‌های نمونه، با زمان‌بندی گزارشگری مالی رابطه‌ی معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Board Characteristics and Timing of Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • mehdi arabi 1
  • shiva hassanpour 2
1 Islamic Azad University, Mahshahr Branch
چکیده [English]

The users recognize timeliness as an important characteristic of usefulness of accounting information. The timing of an annual report announcement is a disclosure decision that managers must make. In this research, we investigate relationship between a set of Board Characteristics (such as Board Size, Ownership Percent, Board Independence and Duality of Chief) and timing of annual financial reporting. We have used the financial data of 128 firms listed at Tehran Stock Exchange (TSE), that have analyzed for during 2005 to 2011 by using of the Panel Data System and Ordinary Least Square Regressions (OLS) Model. The results of research show that among Board Characteristics, Ownership Percent of Board and Board Independence are positively associated with the annual financial reports earlier. Also, board size and duality of chief are not associated with the annual financial reports timing. Tests on panel data (Chow and Hausman) represents the restricted pattern used to estimate the regression model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting
  • Timeliness
  • Board Characteristics
  • Corporate governance