بررسی اثر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش

نویسندگان

1 رییس بخش حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد. در این راستا، اثر متغیرهای نسبت جاری، نسبت آنی و رشد فروش نیز کنترل شد. به منظور اندازه-گیری مدیریت سرمایه در گردش از معیار چرخه تبدیل وجه نقد و از متغیرهای فرصتهای رشد، سودآوری، ساختار سرمایه، جریانات نقدی عملیاتی به عنوان ویژگی‌های خاص شرکتها استفاده شده است. دادههای مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1385 تا 1390 می‌باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های فرصت‌های سرمایه-گذاری و جریانات نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین ویژگی‌ ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین سودآوری و چرخه تبدیل به نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the impact of company characteristics on working capital management in companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • mehdi baharmoghadam 1
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigation of the impact of company characteristics on working capital management. In this regard, the current ratio, quick ratio and sale growth is controlled. In this study, cash conversion cycle were used as the proxy for working capital management and used variables growth opportunities, profitability, capital structure, operating cash flows as the companies specific characteristics. The data used consists of a sample of 80 firms that are publicly traded in the Tehran Stock Exchange (TSX) in the period 1385-1390. A multi-variable regression model is used for testing of hypotheses and data analyses. The results from hypotheses testing show that there is a significant negative relationship between growth opportunities and operating cash flows characteristics to working capital management. Also there is a significant positive relationship between capital structure characteristic to working capital management. In addition, results showed that there is no significant relationship between profitability and cash conversion cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Capital Management
  • growth opportunities
  • Profitability
  • Capital Structure
  • operating cash flows