تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

نویسندگان

1 مدیریت گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. در حالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تصدی طولانی بر استقلال حسابرس می‌پردازد. استقلال حسابرس توسط پنج عامل تهدید منافع شخصی، خودبررسی، جانبداری، روابط صمیمانه و ارعاب اندازه‌گیری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که توسط 108 نفر از اعضای عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، تکمیل و به دلیل غیر نرمال بودن داده‌ها، آزمون علامت زوج نمونه‌ای بکار گرفته شد.
نتایج تحقیق دلالت بر موثر بودن تصدی طولانی مدت حسابرس بر استقلال دارد و هر شش فرضیه تحقیق تائید شدند. در مجموع یافته‌های تحقیق مبین این است که استقلال حسابرس در دوره‌های تصدی کوتاه مدت بیشتر از تصدی طولانی مدت تهدید می‌شود. بنابراین، چرخش اجباری حسابرس در دوره های تصدی طولانی با توجه به نتایج تحقیق ضروری به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of extended audit tenure on auditor independence

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shorvarzi 1
  • ahmad zendedel 2
  • sina ghasempour anaraki 3
چکیده [English]

The worry audit effects of extended edit relation to employer on auditor independence lead to compilation of law based on relation limitation while auditor mandatory replacement is approach to increase independency and legislators pointed to it, there are conflict evidences to support this issue. Due to legislators worry about effects of extended audit tenure, this research is related to extended audit tenure effect on auditor independency. auditor independency is measured based on 5 factors as self interest threats, self review threats, advocacy threats, familiarity threats and intimidation threats. To gather data, questionnaire is applied and 108 persons of Iranian association of certified public accountants completed them and due to abnormal data, sample double sign test is used.
Research results confirm effects of extended audit tenure on independency and six hypothesizes are confirmed research findings show auditor independency have been threatened during extended audit tenure more than short term tenure. Therefore, audit mandatory replacement is not necessary during extended audit tenure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit independency
  • extended audit tenure
  • short term auditing